خلاصه مقاله:

بعد از ارائة فلسفة تئوري محدوديتها 2 توسط گلدرات و اشاعة آن به برنامه ريزي توليد گلدرات در سـال 1997 بـا انتـشار رمـانCritical Chain ، تئوري محدوديتها را در محيط هاي پروژه اي معرفي كرد . روش زنجيرة بحراني علي رغـم ايجـاد تحـول در كنترل پروژه بدليل عدم استفاده از روابط رياضي و استدلال هاي آماري داراي نقايصي است . كه در نتيجه در مطالعات بعدي از توابع توزيع آماري مختلف براي مدلسازي زمان انجام فعاليتها ودر نهايت تعيين اندازة بافرها استفاده شد . در اين مقاله با فرض اسـتفاده از تابع توزيع لگ نرمال روشي براي تعيين پارامترهاي تابع توزيع و محاسبة انحراف معيار فعاليتها ارائه مي شود .


كلمات كليدي:

كنترل پروژه ، زنجيرة بحراني ، مديريت ريسك ، توزيع لگ نرمال

تاریخ ارسال: 1391/6/29
تعداد بازدید: 1403
ارسال نظرتهران - خیابان انقلاب -روبروی پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - ساختمان تنکابن - پلاک 352 - طبقه 6 - واحد 31
تلفن: +98 21 77513268 -77512236 -77613815 -09197371329
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع