en

معرفی کلیERP
 
عبارتERP اصطلاحی است که سال‌ها در حیطه مشترک تجارت و کامپیوتر رایج است و تلاشبرای استفاده از آن جهت بهره‌گیری بیشتر از امکانات موجود و سازماندهی اطلاعات بچشممی‌خورد. در اینجا قصد نداریم که شما عزیزان را با جزئیات این مفهوم آشنا سازیم. این مقاله تنها فرصتی به شما می‌دهد که دامنه وسعت افکار خود را گسترش بخشیده و ازآنها در مدیریت آینده فعالیت‌های خود بهره گیرید.
این محصول، برنامه‌ای است که از تعداد زیادی زیر برنامه تشکیل شده است. هر کدام ازآن زیر برنامه ها، خود وظیفه خاص خود را دارند. زیر برنامه ها باید با یکدیگرسازگار باشند و رابط میان زیربرنامه ها باید به گونه‌ای باشد که بتواند تمامیانواع اطلاعات را به زبانی واحد و مشترک تبدیل نماید. در حقیقت هر کدام از زیربرنامه ها یا ماژول‌ها، موظف به انجام کار خود هستند. این بدان معنی است که هربرنامه، یک ورودی و یک خروجی دارد. توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که خروجیهر ماژول (که با احتمال زیاد، در جای دیگری بعنوان ورودی استفاده می‌شود) باید برایماژول بعدی قابل فهم باشد.در حقیقت با وجودERP در یک شرکت، دیگر نیازی به برنامه های جانبی یا امکانات دیگرینداریم، چون همه برنامه ها و امکانات باید جزئی ازERP باشند و کلیه عملیات توسط آنکنترل و هدایت شوند.
 
نرم افزارهای مرتبط بهERPدر یک مقاله کوتاه نمی‌توان محصولاتERP و یا حتییکی از این محصولات را معرفی نمود. زیرا همانطور که اشاره شد، برنامهERP می‌بایست«کلیه» فعالیت‌های مورد نیاز در شرکت را انجام دهد. تنها کاری که در این زمینهمی‌توان انجام داد، معرفی برنامه‌های موجود و اشاره به ویژگی‌های آنها است. دوستانیکه علاقمند به آشنایی با جزئیات بیشتر هستند، می‌توانند اطلاعات تکمیلی را از طریقاینترنت مطالعه نمایند.
 
نرم افزار هایOpen Source در زمینهERP
: Wavelet  بزرگترین نرم افزار کد باز جنوب شرقی آسیا است که بعنوان اولین شرکتسازندهERP تحت وب، خود را به دنیای نرم افزار معرفی کرده است. این نرم افزار توسطسه فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج ساخته شده که از زبان جاوا و دیگر نرم افزارهای کدباز دیگر برای ساخت محصول خود بهره برده است.
: Compiere
دیگر محصول کد بازERP است که از مرورگرMozilla و دیگر محصولات کد باز در نرم افزار خود استفادهمی‌کند. در این نرم افزار، کاربران می‌توانند ساختار و قالب اطلاعات را بر اساسنیازهای خود تغییر داده و قالب جدید را مورد استفاده قرار دهند. این نرم افزار نیزاز جاوا در ساختار برنامه نویسی خود بهره گرفته است.
:  ERP5   این نرم افزار نیز بصورت کد باز تهیه و در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. زبان برنامه نویسی استفاده شده در این نرم افزار، زبان برنامه نویسیPython است. این نرم افزار انعطاف پذیری فوق العاده ای دارد و امکان تغییر هر کدام از بخش‌هایبرنامه، در آن تعبیه شده است.
 
سازندگان مطرح نرم افزارهایERP
: Wavelet Enterprise Management Portal  این شرکت، که سازنده محصولWavelet است، ازشرکت‌های طراحی نرم‌افزارهایERP در جنوب شرقی آسیا است که مرکز آن در حال حاضردر کشور مالزی قرار دارد. کلیه نرم افزارهای طراحی شده توسط این شرکت، برای کار تحتوب برنامه نویسی شده اند.
 : SAP AG
  بیشتر دوستان احتمالا تاکنون نام این شرکترا شنیده‌اند. این شرکت برزگترین شرکت اروپایی طراحی محصولاتERP است. این شرکتتوسط پنج مهندس سابق شرکتIBM در سال ۱۹۷۲در آلمان تاسیس شد. این شرکت سومین شرکتبزرگ نرم افزاری در جهان است. همچنین نرم افزارSAP بزرگترین محصول نرم افزاریمربوط به تجارت در جهان بشمار می‌رود.
 : Oracle Corporation
   شرکت اوراکل، یکشرکت بزرگ و جهانی چند منظوره است که در در فیلدهای مختلفی فعالیت دارد. شایدمشهورترین محصول این شرکت، بانک داده آن می‌باشد و تمامی دوستان با آن آشنا هستند. این شرکت در سال ۱۹۷۷تاسیس شده و هم اکنون در ۱۴۵کشور جهان نمایندگی دارد. بعد ازبانک دادهOracle ، مشهورترین محصول این شرکت نرم افزارERP آن است که از خود بانکاطلاعاتیOracle استفاده کرده است.
 : Microsoft Business Division
   که همانبخش تجاری مایکروسافت است. این شرکت که مثل همیشه سعی نموده همه نوع نرم افزاریداشته باشد، تمامی نرم افزارهایی که قبلا طراحی و روانه بازار نموده بود، بصورت یکمجموعه در آورده و بنامERP به دنیای علم و تجارت تقدیم کرده است. محصولاتی کهMicrosoft در نرم افزارERP خود استفاده نموده، از معجونی از برنامه های زیراستفاده نموده استWord، Access، Excel، Outlook، PowerPoint، FrontPage، Project و...
قبل از اینکه کلیه خصوصیاتERP را در قسمت "معرفی"، تمام کنیم، بهتر استبه دسته‌بندی موضوع پرداخته و هر یک را جداگانه بررسی نماییم.
 
لیست کلیخصوصیاتERP
وجود ماژول‌های متعدد
ارتباط ماژول‌ها با یکدیگر
استفاده از اطلاعات در هر زمان و از هر مکان
نمایش اطلاعات در قالب‌های مختلف)آمار عددی، نمودارهای خطی، چارتهای سه بعدی و( ...
داشتن قابلیتReal-time
کاربری آسان
پیچیدگی در متد سفارش و نصب
درصد موفقیتِ نامعلوم وهزینه بسیار بالا
سرمایه گذاری بلند مدت و گرفتن نتیجه احتمالی بعد از چندینسال
هزینه و ریسک بالای سفارشی کردن
آموزش کارمندان و هزینه های آن
شکست و یکی از علت‌هاوجود ماژول‌های متعددبصورت کلیERP، سیستمیاست که برای جوابگویی به تمام نیازهای کارمندان و بخش‌های یک شرکت بزرگ، ناچار است،ماژول‌های متعددی را برای بخش‌های مختلف در نظر بگیرد. تشخیص نیاز به وجود هر یک ازماژول‌ها و فعال کردن آنها به عهده مدیر اجرایی شرکت است. مدیر اجرایی، خود، ایناطلاعات را از منابع مختلف و با بررسی مراحل اتوماتیک نشده که در کار گره ایجادمی‌کند، مورد توجه قرار می‌دهد.این ماژول‌های هر یک موظف هستند، وظایف خود را حتی در صورت جدا شدن از سیستم مرکزی،اگر چه بصورت نسبی، به انجام برسانند. زیر گروه‌های تشکیل دهندهERP به زیر شاخه هاو دسته های مختلفی تقسیم می‌شوند. بعنوان مثال، بخش مالی ماژول‌های مخصوص به خود رادارد و بقیه بخش‌ها نیز ماژول‌های متفاوت خاص دیگری دارند.
 
ارتباط باماژول‌های دیگردر قسمت قبل به تعداد بالای زیر مجموعه ها اشاره شد. موضوعی کهتقریبا برای همه شرکت‌ها صادق است. اما تفاوتی کهERP با دیگر نرم افزارها دارد،تلاش برای بهم پیوستن و ایجاد رابطه تنگاتنگ میان این ماژول‌ها یا زیرمجموعه هااست. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، هر ماژول یک ورودی و یک خروجی دارد (البتهخروجی می‌تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد ولی همه شکل‌ها در واقع منشعب از یک مدلبشمار می‌روند). خروجی ماژول‌ها ممکن است به عنوان ورودی زیربرنامه دیگری مورداستفاده قرار گیرد. بدین معنی که ممکن است یک ماژول، موارد و اطلاعات ورودی خود رااز خروجی یکی از ماژول‌ها، برداشت نماید.
حال برای سهولت در امر انتقال اطلاعاتاز یک بخش به بخش دیگر، یا از یک ماژول به ماژول دیگر، می‌بایست یک قالب و فرمتاستاندارد و فراگیر برای تمامی ورودی ها و خروجی ها در نظر گرفته شود تا تمامیماژول‌ها بتوانند از آن بهره ببرند. در عمل این کار برای پروژه‌های بزرگ غیر ممکناست. برای حل این مشکل از یک رابط میانی استفاده می‌شود که این اطلاعات را از فرمتبرنامه مبدا به فرمت رابط میانی تبدیل نماید و سپس اطلاعات تبدیل شده به قالب رابطمیانی را به فرمت برنامه مقصد تبدیل نماید.در این سیستم هر برنامه در کنار یکconverter یا مبدل عمل می‌کند که این مبدل، وظیفه تبدیل رفت و برگشت اطلاعات را به عهده دارد.
در قسمت‌های بعدی، مشکلات این مبدل، مزایا و نواقص آن‌را بر خواهیم شمرد. هنگام مطالعه این مقاله فراموش نکنید که خود را بعنوان مدیراجرایی شرکت خیالی (!) خود در نظر بگیرید و تلاش نمایید آنچه را از نظر می‌گذرانید،در شرکت خود مورد پردازش قرار دهید، زیرا ممکن است، با فرض اینکه شما جوان باشید وپرکار، ظرف چند سال آینده مجبور باشید برای پیشبرد کارهای شرکت واقعی (!) خود، ازاین مفاهیم بهره مند شوید. حال به قسمت بعدی توجه کنید.
 
امکان استفاده ازاطلاعات در هر زمان و از هر مکانمدیر و مدیران اجرایی برای پیشبرد کارهای خودو رقابت با رقبای خود در دیگر شرکت‌ها، می‌بایست اطلاعات مورد نظر خود را در هرزمان و از هر مکان بدست آورند. در غیر اینصورت مدیر، توانایی مدیریت خود را از دستمی‌دهد و یا در بهترین حالت، تصمیمات خود را با تاخیر ابلاغ می‌کند. هر دو حالت فوقبه بیشتر شدن فاصله شرکت با رقبا دامن می‌زند.
همانطور که شما نیز می‌دانید،شغل‌های مدیریتی از پر استرس ترین شغل‌هاست، مخصوصا اگر این مدیریت، مسئولیت پروژههای چند منظوره را بعهده داشته باشد که این خود به استرس موجود می‌افزاید.در اینشرایط، اگرERP ، با مطالعه و دقیق برگزیده و وارد سیستم کاری شرکت شود، می‌توانددر کم کردن استرس و بازدهی بیشتر مدیریت، نقش بسزایی ایفا نماید.
استفاده ازاطلاعات در هر زمان بدین معنا است که سیستم باید قابلیت گزارشگیری و نمایش اطلاعاترا در هر زمان که مدیر به آن نیاز داشته باشد، در اختیار او قرار دهد. بنابراینگرفتن خروجی از میان میلیون‌ها رکورد، نیاز به داشتن سرعت بالا دارد. اشاره به اینمسئله خالی از لطف نیست که این سرعت بدون بهره گیری از هوش مصنوعی قابل دستیابینیست، زیرا جستجوی هوشمند اطلاعات، زمان جستجو راOptimize می‌کند و مجبور نیست، تکتک رکوردها و فیلدها را مورد بررسی قرار دهد.
و اما مکان، تمامی دوستان بدوناستثنا می‌توانند حدس بزنند که فاکتور مکان در دنیای امروز بسیار ساده تر از گذشتهشده است. زیرا شبکه های خصوصی و مجازی و اینترنت دسترسی به اطلاعات را از هر مکان،ممکن ساخته است. تنها مسئله ای که باید در این مرحله مورد توجه قرار گیرد، کنترلامنیت در ارسال اطلاعات است. مقوله امنیت در همه جا مهم است، اما هنگامیکه کار بهERP می‌رسد و رقابت میلیاردی شرکت‌های بزرگ تنگاتنگ می‌شود، امنیت جایگاه خاصی پیدامی‌کند. اصول رمزگذاری یاEncryption داده ها اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.
نمایشاطلاعات با خروجی‌های متفاوت (آمار عددی، نمودار خطی و چارت‌های گوناگون(
ازآنجا که مدیر اجرایی و دیگر مدیران شرکت به فراخور نیازهای خود، به گزارش‌هایمتفاوتی نیاز دارند، برنامه باید پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مدیران، آن دادهها را به شیوه دلخواه آنها تبدیل نماید. از جمله خروجیهایی که گزارش‌ها بر اساسآنها طراحی می‌شود، خروجی‌های زیر است:
آمار عددی با درصد
نمودارهای دوبعدی (خطی، پای، ...)
نمودارهای سه بعدی برای ارزیابی ابعاد مختلفی همچون،زمان، فروش و پیشرفتیکی از مهترین مسایلی که باید در گزارش‌ها به آنها توجهویژه‌ای داشت، این است که اگر مدیری تمایل داشته باشد، اطلاعات بیشتری در مورد یکیاز نتایج داخل گزارش داشته باشد، باید برنامه این امکان را به مدیر بدهد که مثلا بایک کلیک بر روی آن مورد، بتواند به اطلاعاتی جزئی تر دسترسی داشته باشد که پشتوانهتهیه و ارائه آن مورد از گزارش را داشته باشد.
بحث نمایش اطلاعات به شیوه هایمختلف نیاز به طرح مسایل متعددی دارد که از حوصله مقاله خارج است.
 
داشتنقابلیتReal Timeوجود قابلیتReal Time بصورت صددرصد، بدلیل شرایط و عواملدخیل در مدیریت و تجارت، تقریبا غیر ممکن است. اما تمامی سازندگان محصولاتERP تلاشمی‌کنند خود را تا آنجا که در توان دارند به درصد مطلوب برسانند یا به سمت آن میلکنند.
کاربری آسانبدلیل عدم تخصص مدیران، جهت استفاده از کامپیوتر،طراحی برنامه یا در حقیقت طراحیGUI برنامه باید به گونه‌ای باشد که این افراد باکمترین مشکل بتوانند به استفاده از نرم افزار اقدام نمایند. طراحی مناسبGUI یارابط گرفیکی کاربر، مدت زمان آموزش برنامه را نیز کاهش می‌دهد. این خود به مزایایطرح می‌آفزاید. کاربر باید بتواند براحتی و تنها با یک نگاه به هدف خود در دستیابیبه اطلاعات مورد نظر برسد
متاسفانه نرم افزارهایی که در ایران طراحی می‌شوند، از این لحاظ بسیار ضعیف هستند. این ضعف به چند دلیل برمی‌گردد:
.1
عدم وجود ارتباط میان برنامه نویسان وطراحان با کاربران غیر حرفه ای است.
 .2
برنامه نویسان، خودشان کارطراحیGUI را بعهده می‌گیرند، در حالی که در کشورهای پیشرفته، شرکت‌های عظیم و مطرحتولید نرم افزار، طراحیGUI ، توسط یک تیم زبده و متخصص انجام می‌گیرد که در نهایتبعد از برقراری جلساتی میان طراحانGUI و برنامه نویسان، رابط به اصل برنامه پیوندمی‌خورد  
.3
که از مهمترین عوامل بشمار می‌رود، این است که در کشور عزیزمان،برنامه نویسان جزء افرادی هستند که زیر خط فقر زندگی می‌کنند!! زیرا اولا قانونCopyright اصلا معنی ندارد. ثانیا برنامه نویس دائما تحت فشار است که برنامه را هرچه سریع‌تر تحویل دهد، زیرا مشتری در حال پریدن است!! و در آخر اینکه، منابع و تیممورد نیاز در اختیار برنامه نویس قرار نمی‌ گیرد.
به کرات شاهد بودیم که دوستانعزیز برنامه نویس تمامی کارهای زیر را خود به تنهایی انجام می‌دهند، در حالیکهتمامی این کارها در شرکت‌های معتبر توسط تیم های جداگانه‌ای انجام می‌شود:
تعریف ماژول‌ها و میزان تقسیم ماژولی
برنامه نویسی ماژول‌ها
اسمبل کردنماژول‌ها و ساختن برنامه اصلی با کمک برنامه نویسان
طراحی گرافیکی برنامه)زیبا شناختی برنامه و کارهای وابسته به گرافیک(
طراحیGUI )مراحل کارگرافیکی(
تست برنامهمستحضر هستید که تمامی موارد یاد شده که هر یک توسطتیمی جدا انجام می‌شود، در اینجا، رفقا، یک تنه (یا حداکثر دو تنه!) تمامی اینموانع را پشت سر می‌گذارند و مشت محکمی به دهان بقیه تیم‌ها می‌زنند! البته یکامکان دیگری را که حق مسلم آنهاست نیز به برنامه می‌افزایند: قفل سخت افزاری و نرمافزاری
 پیچیدگی متد سفارش و نصبERPشرکت‌هایی که تصمیمی برای نصب وسفارشERP دارند، معمولا دو راه پیش روی خویش دارند:
راه اول: استفاده از یکنرم افزارERP پیش ساخته و سفارشی کردن آنراه دوم: ساخت و طراحی برنامه که خوددو زیر حالت دارد:
الف) دادن سفارش ساخت و طراحی به یک شرکت نرم افزاریب)ساخت و طراحی برنامه توسط پرسنل شرکتدر حالت اول که شرکت تصمیم می‌گیرد،برنامه ای را که قبلا ساخته شده، بعد از سفارشی کردن، مورد استفاده قرار دهد،مزایای زیر قابل ذکر هستند:
استفاده از تجربیات گذشته دیگران
سرعت دربکارگیری و عملیاتی کردن نرم افزار
استفاده از بسته های آموزشی چگونگیاستفاده از نرم افزارولی در عین حال معایب زیر را نیز نباید از نظر دور نگاهداشت:
هر شرکتی ساختار خاص خود را دارد و موفقیت استفاده از یک نرم افزار دریک شرکت، دلیل موفقیت آن نرم افزار در شرکت دیگری نیست. کما اینکه تجربه نیز اینامر را اثبات نموده است.
.
سفارشی کردن محصول ممکن است ناسازگاری‌هایی را دربرنامه اصلی بوجود آورد.
.
تغییر در برنامه، ممکن است به امنیت برنامه آسیب زندو حفرهای امنیتی جدیدی به برنامه بیافزاید.
سویچ کردن از برنامه‌ای که شرکتقبل از طرح جدید خود از آن استفاده می‌کرد به برنامه جدید، در مدت زمانی کوتاه،ممکن است برای کاربران سنگین باشد و در برابر آن مقاومت کننددر حالت دوم کهشرکت به فکر طراحی نرم افزار است، باید یکی از دو راه زیر را برگزیند که اولی سفارشدادن نرم افزار به یک شرکت نرم افزاری است و دومی ساخت برنامه توسط اعضای برنامهنویس و کادر علمی خود شرکت است.
مراحل کار در شیوه اول که همان سفارش ساختبرنامه است، به شرح زیر است:
گفتگو میان اعضای علمی و مدیران اجرایی شرکت باطرف قرارداد، جهت ساخت برنامه
ساخته شدن برنامه پس از تعیین اولویت‌های کاری(که معمولا از زمان مندرج در قرارداد بیشتر بطول می انجامد)
ارائه برنامه بهشرکت و تست شدن آن توسط کاربران
ارجاع برنامه به سازندگان به همراه توضیحات واصلاخاتی که باید اعمال شوند
ارائه برنامه نهایی بعد از چند مرحله اصلاحات وتست
 مزایای این طرح:
استفاده از تجربیات تخصصی یک گروه خبره
ساختو طراحی در مدت زمانی کوتاه‌تر بدلیل وجود تیم‌های تخصصی برای انجام جداگانه وظایف
بهره گیری از متدها و تم‌های استاندارد موجود
 معایب طرح:
لزومارتباط با شرکت سفارش دهنده و آشنایی با روند کار در شرکت که بسیار زمان بر است
تست چند مرحله ای و اعمال اطلاحات بطور مکرر
نیاز به شبیه سازی وضعیتشرکت در محل طراحی نرم افزار
لزوم داشتن ارتباط تنگاتنگ با کاربران جهت جلبرضایت آنها در استفاده از نرم افزار جدیدحال در اینجا به مزایا و معایب طرحدوم که همان ساخت و طراحی نرم افزار در خود شرکت است، می‌پردازیم.
مزایا:
آشنایی کامل طراحان با روند فعالیت و پروسه های اجرایی در شرکت
مدیریتواحد و هماهنگ که توسط مدیر اجرایی شرکت انجام می‌شود
دسترسی آسان به امکاناتشرکت
حرکت قدم به قدم و امکان انجام تست‌ها بصورتی ساده تر
زمینه سازیبرای کابران جهت استفاده از نرم افزار جدید
طراحی و تغییر کلیه موارد بر اساسنیازهای شرکت
آشنایی به کلیه جزئیات کار و اطمینان از امنیت برنامه
 معایب:
زمان طراحی و برنامه نویسی بسیار بالا است
تجربه کادر برنامهنویسی به قدر کافی نیست
در صورت بروز مشکل و عدم توانایی برطرف کردن مشکل پیشآمده توسط کادر برنامه نویسی در شرکت، امکان تقاضا از شرکت‌های حرفه ای نرم افزاریبرای پشتیبانی و رفع اشکال وجود ندارد
تعداد افراد متخصص به اندازه کافی وجودندارد
 درصد موفقیت، نامعلوم و هزینه بسیار بالابطور کلی، محصولERP، نرمافزاری است که علاوه بر صرف هزینه بالا، زمانی بسیار طولانی را نیازمند است. اینپروژه ها نیاز به سرمایه گذاری بلند مدت دارند. بسیاری از پروژه هایERP بدلیلطولانی تر شدن از زمان تخمینی اولیه، دچار مشکلات مالی شدیدی شده و برخی نیز بصورتناقص مورد استفاده قرار گرفته‌اند که منجر به عدم کارکرد مناسب این محصول و بازدهینامناسب آن برای شرکت شدند.
از آنجا که علاوه بر فاکتورهای علمی، عوامل انسانینیز در موفقیت پروژه دخیل هستند، تنها قوی بودن استحکامات و بنیان‌های علمینمی‌تواند بعنوان تنها عامل موفقیت شناخته شود. در بخش‌های بعدی به عوامل انسانی وتاثیر آنها در موفقیت پروژه اشاره خواهد شد.
علیرغم مسایل یاد شده،در صورتیکهپروژهERP با موفقیت نصب ومورد استفاده کاربران شرکت قرار گیرد، بازدهی و سود دهیبالای آن بسیار چشمگیر خواهد بود. و این موفقیت همان عاملی است که بسیاری ازشرکت‌ها را بسوی ریسک و سرمایه گزاری برای استفاده از اینتکنولوژی با در حقیقتمفهوم می‌کشد.
لازم به ذکر است که نتیجه عملی و مرحله سود دهی ممکن است چند سالبعد از استفاده از این محصول، اثرات خود را نشان دهد. تمامی این محرک‌ها یا موانع،نقش مهمی در حرکت به جلو و یا عقب گرد در اجرای پروژه را بدنبال دارد.
 
هزینهو ریسک بالای سفارشی کردنERPسفارشی نمودن نرم افزار طراحی شده بسیار پرهزینهو در بسیاری از شرایط ریسک بالایی دارد و تا آنجا که امکان دارد باید از آن دوریجست. زیربرنامه هایERP ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و تغییر هر کدام از آنها، بیشک نیازمند اعمال تغییرات دیگری در دیگر زیربرنامه ها را بوجود می‌آورد. سفارشیکردن تا آنجا که ارتباطی با شرکت سازنده نرم افزار دارد، کاری سنگین است و سعیمی‌کنند در روند سفارشی کردن دخالت نکنند تا عواقب آن را متحمل نشوند. از سویی دیگرپرسنل علمی شرکت نیز توانایی لازم جهت سفارشی کردن نرم افزار را ندارند. از این روسفارشی نمودن نرم افزارERP معمولا توصیه نمشود مگر در شرایطی که چاره ای غیر آننباشد.
 
آموزش کارمندان و هزینه های آنیکی از هزینه‌های سنگین غیر مربوطبه روند ساخت برنامه، هزینه آموزش پرسنل است. در قسمت قبل به مسایل مربوط بهکاربران و اهمیت جلب رضایت آنها در استفاده از کامپیوتر اشاره نمودیم. تنها مسئلهکه در اینجا نیاز به بحث دارد این است که آموزش باید سلسله مراتب خاص خود را داشتهباشد و هر بخش از سیستم خاص خود پبروی کند. در نتیجه بهترین آموزش در شرایطی محققمی‌شود که مسئولان آموزش از پرسنل خود شرکت باشد. از آنجا کهERP خود، برنامهسنگینی است، کار آموزش گران و زمان بر است. بهمین دلیل است که مشارکت شرکت در طراحینرم افزار می‌تواند کمک شایانی به آموزش کارکنان نماید.
احتمال شکست بدلیلمقاومت کارمندان و کاربراندر صورتی که تدابیر لازم جهت محبوبیت برنامه برایکاربران، بکار گرفته نشود، ممکن است، مقاومت کاربران، این طرح را به شکست بکشاند. منظور از مقاومت کاربران این نیست که کاربران اعتصاب کنند یا دست از کار بکشند. بلکه کاربران می‌توانند با عدم استفاده مناسب از برنامه و نگرفتن خروجی‌های مرتبط،نتایج جدید را که بر اساس برنامه جدید شکل گرفته است، بسطح قابل توجهی کاهش دهند.
یکی از عواملی که باعث بروز این مشکل می‌شود این است که کاربران مجبور می‌شوندبرنامه‌ای را که سال‌ها از آن استفاده کرده اند و کاملا به آن آشنایی دارند را بهکناری گذاشته و از برنامه‌ای جدید، که هنوز کار با آن را بطور کامل فرا نگرفته اند،استفاده نمایند.
همانطور که قبلا نیز اشاره شد، یکی از فواید طراحی برنامه درشرکت این است که کاربران در طول مدت طراحی که زمان نسبتا زیادی را به خود اختصاصمی‌دهد، می‌توانند بتدریج با عملکرد برنامه آشنا شوند. این آشنایی معمولا در هنگامتست برنامه و نظر سنجی درباره وضعیت برنامه محقق مبشود. یکی از راهکارهای مناسب درجلب رضایت کاربران و تشویق آنها به کار مناسب، گرفتن نظرات آنها در بهبود و راحتیاستفاده از نرم افزار است. زیرا کارمندان در صورت مشاهده اعمال تغییرات در برنامه،بنا به درخواست خود، تمایل بیشتری به استفاده از برنامه پیدا می‌کنند.


 
منابع:www.aftab.ir
www.computernews.ir

تاریخ ارسال: 1391/4/21
تاریخ بروزرسانی: 1391/4/21
تعداد بازدید: 5026
کلمات کلیدی
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو