en

تحقیقات بازاریابی فرآیند طراحی ، جمع آوری ، تجزیه ، تحلیل و ارائه سیستماتیک داده ها و یافته های مربوط به یک وضعیت خاص بازاریابی است که شرکت با آن مواجه شده است .
تحقیقات بازار یابی را نباید با تحقیقات بازار اشتباه گرفت . تحقیقات بازار یا کنکاش در یک بازار خاص فقط یکی از اجزاء تحقیقات بازاریابی است.تحقیقات بازار بطور خاص با جمع آوری اطلاعات درباره اندازه و روند بازار سرو کار دارد اما تحقیقات بازاریابی سطح وسیعتری از فعالیتها را در بر می گیرد.در حالیکه ممکن است تحقیقات بازار را هم در بربگیرد.به عبارت دیگرتحقیقات بازار یک جزء از تحقیقات بازاریابی است که درباره تحقیق نمودن در خصوص  بازارشامل نیازهای مشتریان ، رقبا ، فرصتها و تغییرات بازارمیباشد.

ده فعالیت عمده تحقیقات بازار
1- شناسایی اندازه بازار بالقوه
2- تجزیه تحلیل سهم بازار
3- تجزیه تحلیل میزان فروش
4- مطالعه در خصوص گرایشهای جدید کسب و کار
5- پیش بینی های کوتاه مدت در خصوص بازار
6- مطالعه محصولات رقبا
7- پیش بینی های بلندمدت در خصوص بازار
8- مطالعه در خصوص قیمت
9- آزمایش محصولات جدید
10- تعیین صفات ممیزه بازار

تاریخ ارسال: 1391/4/31
تاریخ بروزرسانی: 1391/4/31
تعداد بازدید: 7826
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو