en

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 1


کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد . حضرت زهرا سلام الله علیهاهر چه بزرگتر باشی تنهاتر هستی . حکیم ارد بزرگیگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین آن است که تقسیمش کنیم . پول شرربرای اینکه بشر بتواند در دنیا خوشبخت زندگی کند باید از قسمتی از توقعات خود بکاهد. شامفوردرون ما میدان جنگ و ستیز نیست بجای آنکه خود را سرزنش کنیم خویشتن خویش را بستاییم . حکیم ارد بزرگخالی بودن دل از کینه و حسادت، از خوشبختی بنده است . حضرت امام علی (علیه السلام)خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم ، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم . آنتوان چخوفتمام چیزى که خدا از بشر مى خواهد یک قلب آرام است . میستر اکهارتادب و کردار نیک از جهان بزمگاهی خواهد ساخت . حکیم ارد بزرگبهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند .حضرت زهرا سلام الله علیهادانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . حکیم فردوسی خردمندانسان ها به نسبت هر ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربی که اندوخته اند . برنارد شاوهر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع شـود و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود . امام حسین علیه السلامشراره های آتش دل تا به آسمانها کشیده می شود هر چند در پرگار نگاه چشم نگنجد . حکیم ارد بزرگانسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند ادیسونجز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد . امام حسین علیه السلاممردآن است که هر بار او را بیازمایند زودجوش بی غش تر از پیش ار بوته ی آزمون بیرون آید . رومن رولانبا سفر ، یاد رخدادهای هولناک را کمرنگ کنیم . حکیم ارد بزرگصدقه، خشم پروردگار را فرو می‌نشاند . رسول خدا صلی الله علیه و آلهمردان بزرگ همچون کوه اند که هر چه از آن ها دورتر می شویم عظمت آن ها بیشتر آشکار می گردد . لرد جوینمی گویم دستخوش هیجان نشو، اما خودت را به آتش هیجان ها نسوزان . مثل انگلیسیواژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپای زندگی است . حکیم ارد بزرگمردان بلند نام و با افتخار هرگز نمی میرند زیرا که گوهرشان قلوب نسل های آینده است . توسیدیدبراستی که خداوند عزوجل رحم می نماید مرد را، به سبب شدت محبت او به فرزندش . امام صادق علیه السلاممردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند . گوتهدست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد . حکیم ارد بزرگزبان، حیوان درنده است، اگر رها شود می گزد  . امام علی علیه السلاممرد خشمگین پر از زهر است و زندگی را زهرآگین می کند . کنفوسیوسخوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم . شاتو بریانکسی که مزه رنج و سختی را نچشیده، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد . امام موسی کاظم علیه السلامهنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است . حکیم ارد بزرگگاه لازم است که انسان دیدگان خود را ببندد ، زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است . نیوتونخوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار . فلوبراهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آینده اند . حکیم ارد بزرگدعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،‌ دعا برای برادر دینی است در پشت سر او .  امام موسی کاظم علیه السلامانسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگیکی از مهمترین راههای خوشبختی، حقیر شمردن مرگ است. لوبونعالم باشى یا جاهل ، خاموشى را برگزین تا بردبار به شمار آیى ; زیرا خاموشى نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است . امام صادق(ع)روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند . حکیم ارد بزرگخطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز . فردریش نیچهبشر به خوشبختی خیلی زود عادت می کند و چون خیلی زود عادت می کند خیلی زود هم فراموش می کند که خوشبخت است . آندره مصورااحسان و نیکى کامل نباشد،مگر با سه خصلت:شتاب در آن،کم شمردن بسیار آن و منت ننهادن بر آن . امام صادق(ع)ستیزه جویان ، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد . حکیم ارد بزرگسعادت دیگران بخشی مهم از خوشبختی ماست. رنانآنچه جهان به ما می دهد و آنچه خوشبختی نام دارد بازیچه تقدیر بیش نیست. لاواتآنکه همسایه مرگ است از چیزی نمی هراسد . حکیم ارد بزرگدو چیز را خداوند در این جهان کیفر میدهد : تعدی ، و ناسپاسی از پدر و مادر . پیامبر اکرم (ص)اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست . بوداانسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد . دوسن پیرآزادی را پاس بداریم حتی اگر به محدودیت ما بیانجامد . حکیم ارد بزرگخوشبختی شکل ظاهری ایمان است ،تا ایمان و امید و سخت کوشی نباشد ،هیچ کاری را نمی توان انجام داد . هلن کلرخوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم. آنتوان چخوفکسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشت . امام حسین علیه السلامباور بدبختی از خود بدبختی دردناکتر است . حکیم ارد بزرگخوشبختی تنها در علم نیست ، بلکه در طریقه استفاده از آن است. اوگاریوسعادت دیگران ، بخشی مهم از خوشبختی ماست. رنانعاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند . امام حسین علیه السلامبدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند . حکیم ارد بزرگکسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپیکورانسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگزندگی ، پیشکشی است برای شاد زیستن . حکیم ارد بزرگگریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است . امام حسین علیه السلاماگر یکی از مشتاقان کتاب هستید بزرگترین خوشبختی جهان را دارا هستید. ژول کاراوتیهمه خوشبختیها و موفقیت که به من روی آورده از درهایی وارد شده است که آنها را به دقت بسته بودم . بایروناز مردم غمگین نمی توان امید بهروزی و پیشرفت کشور را داشت . حکیم ارد بزرگخوشبختی میان پرده بدبختی است . دن مارکیخدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند . امام محمد باقر علیه السلامصدقه، خشم پروردگار را فرو می‌نشاند . رسول خدا صلی الله علیه و آلههیچ کس جز خود ما مسوول بدبختی ها و یا خوشبختی های ما نیست . بوداتوان آدمیان را، با آرزوهایشان می شود سنجید . حکیم ارد بزرگوقتی در زندگی به داشتنی های خود فکر می کنیم خود را خوشبخت و زمانی که به نداشته می اندیشیم خود را بدبخت حس می کنیم . پس خوشبختی ما در تصور خود ماست . تناجیونزدیکترین حالات بنده به پروردگارت حالت سجده است . امام صادق علیه السلامخوشبختی میان خانه ی شماست، بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید. مارک اورلآنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است . حکیم ارد بزرگراز خوشبختى در این است که بدانید دیگران دلیل خوشبختى شما هستند. لرد تنیسونبهترین خوشبختی ها ، یاری به دیگران است. آلبرت هوبارسرزمینی که جوانانش دارای افکاری صوفیانه هستند ، بزودی بردگی را نیز تجربه می کنند . حکیم ارد بزرگبراستی که خداوند عزوجل رحم می نماید مرد را، به سبب شدت محبت او به فرزندش . امام صادق علیه السلاموظیفه اصلی و اساسی کلمه قدرت این است که در خوشبختی بشر بکوشد. هانری دورلئاناندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است. ناپلئوندوستی بیش از اندازه همانند دشمنی ترسناک است . حکیم ارد بزرگبخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد . امام حسین علیه السلامتعلل و عقب انداختن کارها، یکی از شایع ترین راههای فرار از رنج است. آنتونی رابینزهرگز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشود. این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان. ویکتورهوگوآواز مهربانی از هر سنگ نگاره ی ماندگار تر است . حکیم ارد بزرگهر چه تعهد خود را نسبت به چیزی بیشتر کنید ، عشق و شور و حال بیشتری نسبت به آن چیز در خود احساس خواهید کرد . باربارا دی آنجلیسعبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است . رسول خدا صلی الله علیه و آلهاز آنچه باعظمت است یا باید هیچ نگفت یا با عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن یعنی به دور از آرایش وآلایش . فریدریش نیچهاندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد . حکیم ارد بزرگبه من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی؟ تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی . شوپنهاورکسی که با خدا مانوس باشد، از مردم گریزان گردد .امام حسن عسکری علیه السلامباید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید منتسکیوسخن مهر آمیز و دلگرم کننده می تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد . حکیم ارد بزرگانسان هر قدر بیشتر بداند به همان اندازه نقطه های استتار بدست می آورد . ل – فوئر باختواضع و فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند . امام حسن عسکری علیه السلامخردمند آن نیست که چون در کاری می‌افتد بکوشد تا از آن کار بیرون آید، خردمند آنست که بکوشد در کاری نیفتد . نصیحه الملوکعشق به شادی ، آزادی و میهن تا ابد در چشمه نوشته هایم جاری خواهد بود .  حکیم ارد بزرگهر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید . امام موسی کاظم علیه السلامخویشتن داری، زینت فقر است و سپاس گزاری زینت غنا و توانگری . امام علی علیه السلامبه کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک آن دشوار است. ضرب‌المثل فارسیقلب خود را از کینه دیگران پاک کن،‌ تا قلب آنها از کینه تو پاک شود . امام علی علیه السلاممانند علما بنویس و مانند توده مردم حرف بزن. ضرب‌المثل هندیشب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است . حکیم ارد بزرگاینکه بعضی ها می ترسند یا افسرده می شوند به این علت است که آنان سر رشته امور را از دست داده اند مسئولیت احساس شان بابت احساس بدی که دارند مسئولیت را از سر خود باز می کنند چون برای شان راحت تر است که دیگران را مسئول زندگی خود بدانند تا بگویند:باعث بروز چنین احساساتی خودم هستم. وین دایردعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،‌ دعا برای برادر دینی است در پشت سر او . امام موسی کاظم علیه السلامعقل بی عاطفه خطرناک است و عاطفه بدون عقل قابل اعتماد نیست، آدم کامل آنست که هم عقل دارد و هم عاطفه . ویلیام تنزندگی از بودن شروع می شود و تا شدن ادامه می یابد . حکیم ارد بزرگاگر مراقب سلامت خود نباشید، مشکل است که بتوانید از عواطف خود بهره مند شوید . آنتونی رابینزکسی که به تو گمان نیکی برد، گمانش را (عملاً) تصدیق کن . امام علی علیه السلامالماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد. ویکتور هوگوجز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست . حکیم ارد بزرگشجاعت داشته باش تا با حقیقت رو به رو شوی . استونقربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است . امام علی علیه السلامقیمت و ارزش هر کس به اندازه ی کاری است که به خوبی می تواند انجام دهد . امام علی علیه السلامبرای آدم بهانه گیر همیشه بهانه وجود دارد . ضرب المثل آلمانیاگر آغاز زندگی ات با سپیده دم و روز همزاد گشت همواره در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سیاهی آغاز شد از امید در خود چراغی بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است. حکیم ارد بزرگثمره تفریط و کوتاهی پشیمانی است و ثمره دور اندیشی سلامت . امام علی علیه السلامفرصت از دست مده ودر کار سستی مکن که میوه آن ذلت است. فیثاغورثعاجز ترین مردم کسی است که از بدست آوردن دوست عاجز بماند و از او عاجزتر کسی است که دوستان بدست آورده را از دست بدهد . امام علی علیه السلامتسلیم ورضا در برابرحوادث علاج ناپذیر، مهمترین توشه سفر زندگی است. شوپنهاورزندگی بدون آزادی ، شرم آور است . حکیم ارد بزرگبرای انسان عیب نیست که حقش تاخیر افتد، عیب آن است که چیزی را که حقش نیست بگیرد . امام علی علیه السلامشکست باید انرژی خفته را بیدار کند . رومن رولانبراى هر چیزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است . پیامبر اکرم (ص)احساس قدرشناسی و سپاس رادر خود تقویت کنید. این عواطف از معنوی ترین احساسات ما هستید و بیش از هر چیز، زندگی ما را پر بار می سازند. با احساس شکر گزاری زندگی کنید . آنتونی رابینزارد یک ایرانی است
کسی که عاشق میهن و مردم سرزمین مادری خویش است
سخنان او دلدادگی های اوست
شادی بر لب بام خانه ارد ننشست اما همواره برای همگان پیک شادی و دوستی و مهر بوده است .
آنچه او دوست داشت از او گرفته شد پس او ماند و مشتی سخن و دلی که دیگر در سینه او نیست .
آری ارد واژگانی شد به دهان همگان .
آدمیان هزاردستان سخنان او شدند
او خود در قفس سرد تنهایی .
تا کدام خنجر زهرآگین ، پرنیان تن و واژگان او را بشکافد و به این داستان غم انگیز پایان دهد ... حکیم ارد بزرگروزه نفس از لذتهاى دنیوى سودمندترین روزه ‏هاست . امام علی علیه السلامعشق همان چیزی است که به شما امکان می دهد بارها و بارها متولد شوید . باربارا دی آنجلیسای فرزند آدم! هرچه بیشتر از مقدار خوراکت به دست آوری خزانه دار دیگران خواهی بود . امام علی علیه السلامابله ترین دوستان ما، خطرناک ترین دشمنان هستند . سقراطپرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است . حکیم ارد بزرگآنگاه که روزه مى ‏گیرى باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه ‏دار باشند.(یعنى از گناهان پرهیز کند.) . امام صادق علیه السلامخود را بزرگ شمردن نشانه بدبختی است. امرسوندروغ آیین اربابان و بردگان , و حقیقت خدای انسان های آزاد است . ماکسیم گورکیهر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینست که درماههاى دیگر تمام قرآن را بخواند . امام رضا علیه السلامپند و اندرز بسیار ، همچون دشنام آزار دهنده است . حکیم ارد بزرگاراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد . اولپنانسان موفق لاقید نیست وانسان لاقید موفق نیست. ضرب المثل چینیفضیلتی چون جهاد نیست ، و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست . امام محمد باقر علیه السلاممیدان پیمان های گسسته ، همچون مردابی دهشتناک است که باید از آن گریخت . حکیم ارد بزرگاگر کمی چیزهای غیر لازم را بدانی بهتر از این است که هیچ ندانی . سندکاچون شخص پیروز در طلب مکوش، و چون انسان تسلیم شده به قَدَر اعتماد مکن [بلکه با تلاش پیگیر و اعتماد و توکّل به خداوند، کار کن]. امام حسن مجتبی علیه السلامآسوده حال کسی است که بردبار است . حکیم بزرگمهرشاید در کوتاه مدت بدگویان به هدف خود نزدیک شوند اما در بلند مدت رسوای جهانند . حکیم ارد بزرگاول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفیق . این ها پله های نردبان سعادت است . ساموئیدسنگهاى زیربناى اسلام سه چیز است: نماز، زکات و ولایت که هیچ یک از آنها بدون دیگرى درست نمى‏ شود . امام صادق علیه السلامتمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند. گراهام بلاز آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان ، باید ترسید . حکیم ارد بزرگتکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (ص) کمال نماز است . امام صادق علیه السلامروی زمین خانه موقتی است و زیر زمین جایگاه ابدی . ساموئل آدامزیک اراده خم نشونده ، بر همه چیز، حتی بر زمان قالب می آید. شاتو بریانمیهن پرستی ، همچون عشق فرزند است به مادر . حکیم ارد بزرگنشاط و خوشدلی ، اعتماد به نفس شما را تقویت و زندگی را دلپذیرتر می سازد و باعث می شود که اطرافیان شما شادی بیشتری را احساس کنند. خوشدلی به معنی خوشخیالی و فرار از مشکلات نیست بلکه نشانه هوش و ذکاوت شماست . آنتونی رابینزکوشنده ترین مردم کسی است که گناهان را رها سازد . امام حسن عسگری علیه السلامشاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه ها و صدفهای زیبا بازی می کند اما غافل ار آنیم که دریایی بس بزرگ و اقیانوسی بی کران در مقابل دیدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار عظیم و شگفت انگیز نهفته است . نیوتنپیران جهان دیده همواره جوانان را به خروش و بیداری فرا می خوانند . حکیم ارد بزرگدوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد. حکیم بزرگمهراز شوخی (بی مورد) بپرهیز، زیرا که شوخی نور ایمان تو را می برد . امام موسی کاظم علیه السلاموقتی ارتباط عاشقانه ات به انتها میرسد ، فقط به سادگی بگو همه اش تقصیر من بود . جکسون براوندشمنی دیگران ، به آدمی این زمان را می دهد که تواناییهای خویش را باز شناسد . حکیم ارد بزرگافزونی دانش گذشته، افزونی تاریخ انسان را پژمرده خواهد ساخت و بزدل. در حالیکه انسان باید قادر باشد گذ شته را در خد مت حال دربیاورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله ای برای زندگانی قرار دهیم . فردریش نیچه

تاریخ ارسال: 1391/5/3
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/12
تعداد بازدید: 6521
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو