en

آدمهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند . حکیم ارد بزرگآنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . سروانتسمبادا اعمال نیک را به اتکاى دوستى آل محمد(ص) رها کنید، مبادا دوستى آل محمد(ص) را به اتکاى اعمال صالح از دست بدهید، زیرا هیچ کدام از ایـن دو ، به تنهایى پذیرفته نمى شود . امام رضا علیه السلامافراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می‌دهند. افراد غیر منطقی سعی می‌کنند دنیا را با خودشان تطبیق دهند. پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد. جرج برنارد شاوراه های آینده ابتدا در اندیشه خردمندان رسم می گردد سپس مردم با کوششی بسیار آن راه ها را خواهند ساخت. حکیم ارد بزرگتعجب میکنم از کسانیکه در غذای جسم خود فکر میکنند ولی در امور معنوی و غذای جان خویش تفکر نمیکنند . امام حسن علیه السلامآنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم. آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم. کنفوسیوس«موانع»، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از روی هدف بر می‌دارید، به نظرتان می‌رسند. هنری فوردگوهر مرد و بزرگی او اعمال اوست و شرافت و ارجمندی او دارایی او و کرامت و بزرگواری او تقوای اوست . امام صادق علیه السلامیک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد . حکیم ارد بزرگتمام حقایق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند: اول، مورد تمسخر واقع شده‌اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است. سوم، به عنوان یک چیز بدیهی پذیرفته شده‌اند. آرتور شوینهاورمدام برای انجام وظایف و کارهای اصلی خود وقت ایجاد کنید . هر روز برای انجام کارهای فردا برنامه ریزی کنید . چند کار کوچک را که باید حتما انجام شوند همان اول صبح انجام دهید . سپس بلافاصله به سراغ وظایف اصلی و مهم بروید و کار را تا به اتمام رساندن آنها ادامه دهید. بردروم ریپورتسخرد و دانش ابزار پیراستن اشتباهات است و خردمندان ابزار دون پایگان نمی شوند . حکیم ارد بزرگشخص صبور پیروزی را از دست نمی دهد و عاقبت به پیروزی می رسد اگر چه زمانی طولانی بر او بگذرد . امام علی علیه السلامدیو کین و دیو سخن چینی گزنده است . سخن چین هرگز جز به دروغ لب نمی گشاید . گفتارش همیشه بی فروغ است .دو روی و سخن چین از مهر یزدان بی بهره اند و از او در هراسند . حکیم بزرگمهرتو چیزها را می بینی و می پرسی: چرا؟ من خواب چیزهائی را که وجود ندارند می بینم و می گویم: چرا که نه؟ جرج برنارد شاوارزش پیمان شکن ، باندازه کفن هم نیست . حکیم ارد بزرگهر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان مدارا کردن و نرمی است . امام محمد باقر علیه السلامآن که در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد . حکیم بزرگمهرسخن نیک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گیرید . امام محمد باقر علیه السلامتولد و مرگ اجتناب ناپذیرند ، فاصله این دو را زندگی کنیم . سانتا بانبرای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم . حکیم ارد بزرگاز ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند . فردریش نیچهدورترین مردم از خداوند عزو جل در روز قیامت سرکشان متکبر هستند . امام صادق علیه السلامتغییر آن چیزی نیست که می آموزیم آن چیزهائی ست که از دست می دهیم . جوستین گاردراگر همدمت آدمی بدگو باشد ، خیلی زود اسیر وهم و سیاهی دل می شوی . حکیم ارد بزرگدنیا پر از مشکل گشاهائی ست که بدنبال مشکل ها می گردند!!! . پئر اسلاکرتس وُوگخداوند امتى را عذاب نخواهد کرد، مگر در وقتى که نسبت به حقوق برادران نیازمند خود سستى نمایند . امام صادق علیه السلامانسان نمیتواند کیف پول خود را در قلب خود داشته باشد!!! . تئو کوریت زینسکیآنانکه هنجار وجودیشان در نابودی داشته های دیگران است و خود بی میوه اند ، را باید به کارهای بدنی واداشت تا بدین گونه خیری برای همگان و خویش داشته باشند . حکیم ارد بزرگچیزی نیست که چشمانت آن را بنگرد ، مگر آن که در آن پند و اندرزی است . امام موسی کاظم علیه السلامیک ریاضی دان کسی است که به تنهائی می نشیند وسعی می کند مشکلی را حل کند که حتی خودش هم نمی دانست چنین مشکلی وجود دارد!! . آتله سربرگبا احمق مشورت نکن و از دروغگو یارى مجو و به دوستى زمامداران اعتماد مکن . امام صادق علیه السلاماول اندیشه، وانگهی گفتار . لائوستهخنده طبیعی زیباست و نوای زندگیست . حکیم ارد بزرگبرای مومن چقدر زشت است که میل و رغبتی داشته باشد که او را به ذلت و خواری بکشاند . امام صادق علیه السلاماولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است. شوپنهاوراگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد. گارسیا مارکزشایستگان بالندگی و رشد خود را در نابودی چهره دیگران نمی بینند. حکیم ارد بزرگآنان که از خود عشق ساطع می کنند با عشق زندگی می کنند و با عشق نیز نفس می کشند ، دیگران را به سمت خود می کشانند . باربارا دی آنجلیسعالم باشى یا جاهل ، خاموشى را برگزین تا بردبار به شمار آیى . زیرا خاموشى نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است . امام صادق علیه السلامهر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند. کنفوسیوسدریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند . حکیم ارد بزرگعاشق بودن به همان اندازه طبیعی است که نفس کشیدن و زنده بودن . باربارا دی آنجلیسپشیمان ترین شخص در روز قیامت، کسى است که براى مردم از عدالت سخن بگوید، اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد . امام صادق علیه السلامآنکه پریدن نمیداند نباید بر پرتگاه آشیانه بسازد. فریدریش نیچهاز نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است . امام حسین علیه السلامهمای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی . حکیم ارد بزرگغرور خود را نگهدار ولی برای او زیست نکن. کارن استیونساندیشه دریایی است که مروارید آن فلسفه و فرزانگی است . یحیی برمکیمیوه کشتن ، کشته شدن است . حکیم ارد بزرگمهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است . ونیسنت لمباردیسه چیز است که در هـر که بـاشـد آقـا و سـرور است: خشـم فـرو خـوردن ،گذشت از بدکـردار، کمک و صله رحـم بـا جـان و مـال . امام صادق علیه السلامعده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند. شکسپیرچه بیچاره اند مردمی که ، قهرمانشان بزدل است . حکیم ارد بزرگاگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم . شوپنهاورخیری که هیچ شری در آن نیست ، شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت ناگوار است . امام حسن علیه السلامزندگی از سه جزء تشکیل شده است:آنچه بوده ، آنچه هست و آنچه خواهد بود.بیائید تا از گذشته برای حال استفاده کنیم و در حال چنان زندگی کنیم که زندگی آینده بهتر باشد. شکل دادن به زندگی وظیفه خودمان است . به صورتی که آنرا بسازیم ، این بازسازی مایه زیبایی و یا مایه شرمساری ما می شود. ویرخوار نمودن هر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید . حکیم ارد بزرگاز نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است . امام حسین علیه السلاماگر کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت که وی راست فرمان شاه را سبک دارد تیره رای خیره سری بیش نیست . حکیم بزرگمهر بختگاناندیشه های ما ، آری و نه گفتن های ما ، و اگر و اما گفتن های ما ، همه با همان ضرورتی از درون ما رشد می کنند که میوه از دل درخت ، به هم مر بوط و با هم خویشاوندند ، و همه از یک اراده، یک وضع جسمانی، یک خاک ، و یک خورشید نشان دارند . فریدریش نیچهرسواترین آدمها ، فریبکارانند . حکیم ارد بزرگغیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است . والت دیسنینزدیکترین و سریعترین طاعت در ثواب ، پیوند با خویشان است . امام محمدباقر علیه السلامهنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می نمودند. شوپنهاورآگاهی تنها راه رسیدن به آزادی است . حکیم ارد بزرگانسان برتر از ابرانسان بسیار دور است . فریدریش نیچهبه دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید . امام رضا علیه السلامآیا زندگی آنقدر عزیز ، و صلح آنقدر شیرین است که به بهای زنجیر و اسارت خریداری شود ؟ . پاتریک هانریآدمی می تواند بارها و بارها به شیوه های گوناگون قهرمان شود . حکیم ارد بزرگنخستین قانون موفقیت تمرکز است . یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید ، مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید . ویلیام ماتیوسکسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد . حضرت زهرا سلام الله علیهابرترین دانش ها یزدان پرستی است . حکیم بزرگمهردشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در درون سرای او جست و جو می کند . حکیم ارد بزرگبرگهای کتاب به منزله ی بالهایی هستند که روح ما را به عالم روشنایی پرواز می دهند . ولترهمانا سعادتمند(به معنای) کامل و حقیقی کسی است که امام علی(ع) را در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته باشد . حضرت زهرا سلام الله علیهادوست بجای چتریست که باید روزهای بارانی همراه شما باشد . پل نرولاپیشرفت تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید . حکیم ارد بزرگ

تاریخ ارسال: 1391/5/3
تاریخ بروزرسانی: 1391/5/3
تعداد بازدید: 2495
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو