en

ثواب نیکی با خویشاوندان را از همه کارهای نیک زودتر میدهند. رسول اکرم (ص)برای کشتی‌ای که عازم هیچ بندری نیست، باد موافق معنا ندارد. میشل دومنتیآنکه همیشه لبخندی بر لب دارد شادی را به همگان هدیه می دهد . حکیم ارد بزرگدر درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است.گوتهچیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد. امام محمد باقر (ع)شانس هرگز کافی نیست . اندرو متیوسسالار دل ها بودن ، با ارزش تر از هر آرزویی است . حکیم ارد بزرگقابلیت انعطاف داشته باشید . تنها همین یک خصوصیت که بتوانید شیوه کار خود را تغییر دهید موفقیت شما را تضمین می کند . آنتونی رابینزمحبوبترین بندگان خدا بنزد وی کسی است که با بندگان او دلسوزتر و مهربانتر باشد. رسول اکرم (ص)دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند . مارکزبخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است . حکیم ارد بزرگعشق یگانه منبع نیرو و قدرت شماست . باربارا دی آنجلیسقانون احتمالات یادت نره ، بلاخره یک نفر خواهد گفت بله . آنتونی رابینزشایستگان آنانی هستند که آفریننده و منجی اند . حکیم ارد بزرگاگر فکر می کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید،در هر دو صورت درست فکر کرده اید.آنتونی رابینزمهرورزی و دوستی با مردم، نصف عقل است . امام موسی کاظم (ع)
 


وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جای دیگر کار بیهوده ای است.لارو شفوکوهیچ کدام از ما ، همه چیز را در اختیار نداریم پس به هم نیازمندیم برای برآوردن نیازهایمان باید به ادب میدان دهیم . حکیم ارد بزرگدر تاریخ جهان ، هر لحظه عظیم و تعیین کننده ، پیروزی نوعی عشق است.امرسونافطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه  بهتر است . امام موسی کاظم (ع)موانع چیزهای وحشتناکی هستند که هرگاه شما چشم‌هایتان را از هدف دور نگاه می‌‌دارید، آن‌ها را می‌بینید. هامیلتون مابیفروتنی ما را خواستنی می کند و دوست داشتنی . حکیم ارد بزرگکسی که خوب فکر می کند لازم نیست زیاد فکر کند. آلمانیتنبلی، آدمی را خیالپرست بار می آورد. پوسه نهآنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور در چنگ خویش داشته باشیم ، دستمان خالی تر از ، هر زمان دیگر است . حکیم ارد بزرگزمان برای هیچ کس نه متوقف می شود نه بر می گردد ونه اضافه می شود . شیللراگر می خواهی خوب باشی باید اول معتقد باشی که بد هستی . اپیکتوسنادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد . حکیم ارد بزرگهرگز درباره چیزی نگو آن را از دست داده ام ، بلکه فقط بگو آن را پس داده ام . اپیکتوسکسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. ژاپنیهیچ بنده مومنی نیست جز اینکه در قلب او دو نور وجود دارد: نور بیم و نور امید . امام صادق(ع)کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند ، همواره فریاد می کشند . حکیم ارد بزرگمن آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید درآن بگذرانم. کترینگنیکوترین مردم از نظر ایمان، خوش خلق‌ترین و با لطفترین آنها نسبت به اهل خویش است . امام رضا(ع)اگر مردم را به حال خود گذاشتی، تو را به حال خودت خواهند گذاشت. توماس مانبا نگاه پست همه چیز را می توان ننگ شمرد حتی مهر مادر به فرزند را ... حکیم ارد بزرگاگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری، چیزی که از ما نیست نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند . هرمان هسهچشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند اگر همه بغیر از خودم کور بودند , من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم نه به مبل عالی . بنیامین فرانکلینفریبکاران همه کسان و خویشان خود را از دست می دهند . حکیم ارد بزرگآزادی در بی آرزوئی است. بودابى اعتنائى و امید نداشتن بدانچه در دست مردم است بزرگترین توانگرى است . امام علی(ع)هرگاه دیدید که مردی باکی ندارد که چه می گوید و چه درباره اش گفته می شود،چنین کسی شریک شیطان است . رسول اکرم (ص)در عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده. کانتبا روشنگری می توان جلوی بسیاری از آشوب های بی مورد را گرفت . حکیم ارد بزرگبه یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد . دانتهبى اعتنائى و امید نداشتن بدانچه در دست مردم است بزرگترین توانگرى است . امام علی(ع)هیچکس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند، اما دست کم باید این حق را به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خوشنود نباشد. رومن رولانآدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند . حکیم ارد بزرگهرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند . سقراطبرشما باد به فهمیدن، نه نقل کردن . امام علی(ع)جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم . فریدریش نیچهآنکه با آدمهای گستاخ گفتگو می کند ، دیر و یا زود به شر آنها گرفتار آید . حکیم ارد بزرگشما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید. کیم وو چونگمردم را با غیر زبانتان بخوانید تا از شما پارسایی و کوشش و نماز و خوبی را ببینند زیرا این امور آنان را به سوی حق فرا می خواند . امام صادق(ع)حتی آنگاه که بدون امید زندگی می کنیم هم آرزوهایی داریم . دانتهنفرین به دلی که آه ستمدیدگان را نمی شنود و دست گیر آدمیان نمی شود . حکیم ارد بزرگبهشت نیز در تنهایی دیدنی نیست . دانتهچیزی عوض نمی شود ماییم که دگرگون می شویم . هنری دیوید توروهر کسى که دو روزش مساوى باشد (و روز بعد بهتر از روز قبل نباشد) مغبون است. امام موسی کاظم(ع)با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود . حکیم ارد بزرگعزّت مؤمن در بى‏نیازى او از مردم است. امام جواد(ع)مهم نیست اگر زمین بخورید ، مهم دوباره برخاستن است . وینسنت لمباردیبا زبان خوش و ملاطفت ، می توانید فیلی را با یک تار مو به دنبال خود بکشانید . امثال الحکمبرای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود . حکیم ارد بزرگهیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید ، زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است . فرانکلیناگر خداوند بوسیله تو یک نفر را هدایت کند برای تو بهتر است از دنیا و هر آنچه در آن است . پیامبراکرم (ص)عشق مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند . باربارا دی آنجلیسدر پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید . حکیم ارد بزرگهرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقا داشته ایم و حالا داریم .پاستورجوانی نیز مانند پاک ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد . گوتههر کس به حساب نفس خود رسیدگی کند به عیبهایش آگاه شود . امام علی(ع)راه مبارزه با اندیشه نادرست ، پرداختن بر اندیشه درست است . هر راه دیگری ، ریشه کجروی را نیرومندتر می سازد . حکیم ارد بزرگبرای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو . یونکشب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم . دوروستاناگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی . حکیم ارد بزرگهرچه بیشتر انسان ها را می شناسم، سگ ها را بیشتر ستایش می کنم . ایوان شفرهیجانات همیشه شادی برانگیز هستند ، اما هیچ شادیی نیست که بدون هیجان باشد . آلان چارمربسیاری در پیچ وخم یک راه مانده اند و همواره از خویشتن می پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهیم . بدانها باید گفت می دانی در کجا مانده ای؟ همانجای که خود را پرمایه دانسته ای. حکیم ارد بزرگاز گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار . گاندیشتاب کردن در کاری پیش از بدست آوردن توانایی و سستی کردن بعد از به دست آوردن فرصت از نادانی است. امام علی (ع)وقتی ارتباط عاشقانه ات به انتها میرسد ، فقط به سادگی بگو همه اش تقصیر من بود . جکسون براوناگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار . حکیم ارد بزرگبیش از حد لازم مهربان باش . جکسون برواناگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید . گوتهنگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز . حکیم ارد بزرگعلت هر شکستی،عمل کردن بدون فکر است. الکس‌مکنزیمن تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم. سقراطاندیشه و انگاره بیمار ، آینده را تیره و تار می بیند . حکیم ارد بزرگانقلاب ستمدیدگان را آزاد نمی کند تنها استثمارگران را عوض می کند. برنارد شاوکسی که صبر وی را نجات نبخشد، جزع و بی تابی وی را از پای در می آورد . امام علی(ع)جامعه مثل آب نمک است شنا کردن در آن بد نیست اما بلعش وحشتناک است . سایمن استرانسکیمهمتر از امنیت بیرونی ما ، امنیت درونی ماست . هیچ ارتشی نمی تواند نا امنی درون فرو ریخته مان را بهبود بخشد . تنها خود ما هستیم که می توانیم آن را سامان بخشیم . حکیم ارد بزرگجایی که راه نیست خداوند راه می گشاید . اسکاول شینتمام موفقیت های عظیم بر پایه شکیت بنا شده اند . اسکاول شینمهم نیست که دیگران ما را باور کنند ، مهم آن است که خود خویشتن خویش را باور کنیم . حکیم ارد بزرگخداوند راهها و چاههایی دارد که تو را حیران خواهد کرد . اسکاول شینحقیقت را دوست بدار ولی اشتباه را عفو کن. ولترزیباترین خوی زن ، نجابت اوست . حکیم ارد بزرگنباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی . هیلزهامکسی که خشمش را از مردمان باز دارد خداوند نیز در روز قیامت عذابش را از او باز می دارد . امام باقر(ع)هر قدر به طبیعت نزدیک شوی ، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی . نیما یوشیجتن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم . حکیم ارد بزرگحقیقت را با بی طرفی مطلق و با روحی آزاد از هرگونه تعصب جستجو کنید. دکارتقلب معزور و خودخواه هرگز نمی تواند از سرگیجه و بی حوصلگی بگریزد. گوتهپشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست . حکیم ارد بزرگکسی که بر دیگران حکومت می کند باید نخست حاکم بر خود باشد. فیلیپ ماسینجرخطا اگر ندانسته انجام شود اشتباه است و اگر دانسته، تبهکاری است. برتولت برشتنگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد . حکیم ارد بزرگحیله و خیانت اغلب از اشخاص ناتوان سر می زند. لارش فوکو

تاریخ ارسال: 1391/5/3
تاریخ بروزرسانی: 1391/5/3
تعداد بازدید: 4292
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو