en

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 15


شما خود منشا همه عواطف و احساساتتان هستید. در هر لحظه که بخواهید می توانید آنها را ایجاد کنید و یا تغییر دهید. آنتونی رابینزفرمانروای نیک ، دست نشانده پلید ندارد ! . حکیم ارد بزرگبه گونه ای از عشق و شور خود مراقبت و پاسداری کنید که گویی گرانبها ترین دارایی شماست . باربارا دی آنجلیسآنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت . حکیم ارد بزرگبه انسان تندرستی و ثروت بدهید ، او هر دو را در جستحوی سعادت از دست خواهد داد . پوشهاگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند . رابیندرانات تاگورستایش گران میهن ، زنان و مردان آزاده اند . حکیم ارد بزرگبخاطر داشته باشید که حواس خود را به هر چه متوجه کنیم همان را به دست می آوریم . آنتونی رابینزهیچ مردی نیست که تکبر بورزد یا خود را بزرگ بشمارد مگر بخاطر ذلتی که در نفس خود می یابد . امام صادق(ع)آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است. موریس مترلینگبه جای آنکه بدنبال انسان سازی باشیم ، یاد بگیریم چگونه با دیگران رفتار کنیم . حکیم ارد بزرگ
 


لبخند زن دردو موقع آسمانی و فرشته مانند است : یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم ودیگر هنگامی که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می زند . ویکتور هوگوبهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . موزارتگواراترین چشمه زندگی را در بخشندگی و از خود گذشتگی جستجو کن . حکیم ارد بزرگبه توانائی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است. روسواگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری . حکیم بزرگمهردر هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد . حکیم ارد بزرگآنکس که زورمند و قوی است ، می تواند با مشت توانای خود دهان ضعیفی را در هم بشکند در حالیکه باید بداند که مشت درشت تری هم در آستین قویتری پنهان است . پوشهبه نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم . آندره ژیدنامداری که خود را به خواری می افکند ، هزاران دل آویخته به دامان خویش را نیز به خاک می کشد . حکیم ارد بزرگبدست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است اما چیزی را که برای بدست آوردنش تلاش نمی کنیم ، خوشبختی است . لوسیااختراع پول ، قاتل خوشبختی بشر شد . سنگاخود کامگان در ژرفنای وجود خویش گم می شوند . حکیم ارد بزرگهیچ کس جز خود ما مسوول بدبختی ها و یا خوشبختی های ما نیست . بوداخوشبختی پروانه است،  اگر او را دنبال کنید از شما می گریزد ولی اگر آرام بنشینید، روی سر شما خواهد نشست. هیوممیان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نیروی کنونی ماست . حکیم ارد بزرگیکی از راههای خوشبختی این است که نسبت به کوچکترین نعمت ها شکرگزار باشیم . هرشلبرترین ایمان آن است که معتقد باشی هر کجا هستی خداوند با توست. پیامبر اکرم(ص)یک انسان ناسپاس خوشبخت نشان بده . زیگ زیگلرزمانی می توانید کسی را از راهی بازدارید که ابتدا هدفش را دگرگون ساخته باشید . تا کسی هدفش دگرگون نگردد شما راه به جایی نخواهید برد . حکیم ارد بزرگکمی عقل سلیم، اندکی اغماض و قدری خوش خلقی داشته باشید، آن وقت خواهید دید در این دنیا چقدر آسوده و خوشبخت اید. سامرست مواماگر سخن چون نقره است ، خاموشی چون زر پر بها ست . لقمانجنگ با روزهای سخت است که ما را پولادین می سازد . حکیم ارد بزرگ

 

مرد پرهیزکار ، هرگز پارسایی خود را نمی سنجد. پاسکالبا مردم چنان معاشرت کنید که اگر فوت نمودید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید به شما مهربانی ورزند . امام علی(ع)اگربه خاموش کردن آتش میروی، لباس علفی برتن مکن. مثل چینیرسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم . حکیم ارد بزرگانسان درهرکار باید بداند کجا باید ترمز کرد. مثل فرانسویآنکه بیش ا ز اندازه محتاط است بسیار کم کار انجام میدهد. شیللرسخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست ، خنده آور است . حکیم ارد بزرگباید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن. ابوالعلاهرکس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است . امام صادق(ع)آنجا که طبیعت توقف می کند هنر آغاز می شود. ویل دورانتبرآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آیندگان است . حکیم ارد بزرگزندگی هر یک از شما این توانایی و قابلیت را دارد که عالی و فوق العاده باشد . هر یک از شما نیز این توانایی و قابلیت را در خود دارید که از زندگی خود تا سرحد کمال لذت ببرید. کلید این معما در زندگی همراه با عشق و شور زندگی نهفته است . باربارا دی آنجلیسانسان همچون رودخانه است ، هرچه عمیقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکیوارزش یکدیگر بویژه کهن سالان خویش را بدانیم که نیروی امروز ما برگرفته از نیروی ست که پیشتر آنها به ما بخشیده اند . حکیم ارد بزرگمشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر . پرمودا باتراشجاعت مانندعشق از امید تغذیه می کند. بناپارتعشق به میهن نشان پاکی روان آدمی ست . حکیم ارد بزرگتعصب چشم های بینا را نابینا و گوش های شنوا را ناشنوا می کند . ابوریحان ببِرونیحکمت را هر کجا که یافتی فراگیر، زیرا حکمت گمشده هر مومن است . امام علی(ع)کسی که کوچکترین قسمت رازی را فاش کند بقیه آنرا هم نمی تواند حفظ کند . ریشترگردش نظام مالی آلوده ، شمشیر دشمنان مردم را تیز می کند . حکیم ارد بزرگیا چنان نمای که هستی ،یا چنا باش که می نمایی . بایزید بسطامیهنگامی که مصمم به عمل شدید ، باید درهای تردید را کاملا مسدود کنید. نیچهنخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها . حکیم ارد بزرگسه چیز خیلی سخت است: فولاد ، الماس و خویشتن شناسی . فرانکلینتنهایی در بهشت هم ارزش ندارد. دو سن پی یربخشندگان فرمانروایان بی تاج و تخت میانه مردمند . حکیم ارد بزرگتربیت کودک را باید بیست سال پیش از تولش آغاز کرد. ناپلئونحتی ضرب المثل های کوتاه، بدنبال تجربه های طولانی ساخته شده اند. سروانتسگردن کشان خیلی زود برده آدمهای بد کردار می گردند . حکیم ارد بزرگفهمِدن همیشه بهتر از آموختن است. لوبوناگر می خخواهی زیاد عمر کنی ، درجوانی پیر شو . مثل اسپانیاییریشه رشد تبهکاری در امنیت بزهکار است . حکیم ارد بزرگبهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای ان است . نهر آبی که ناپاکیهای بستر خود را نمایش می دهد به ما می فهماند آب پاک و صاف است . پوپمن واقعاً فرمول دقیقی برای موفقیت نمی شناسم ولی فرمول شکست را به خوبی می دانم سعی کنید همه را راضی نگه دارید. بیل کازبیهمسران ، اگر رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند خیلی کمتر به غم جدایی گرفتار آیند . حکیم ارد بزرگجامعه فرزانگی و سعادت می یابد که خو اندن، کار روزانه اش می باشد. سقراطاگر می خواهی بنده کسی نباشی، بنده هیچ چیز نشو. ژاک دوالآیینی که آدمی را به گوشه نشینی وادار کند دوامی نخواهد داشت . حکیم ارد بزرگتا زنده هستید دل خود را زنده و شاداب نگهدارید .فرصت برای دلتنگی ومرگ بسیار زیاد است . اسکار وایلددو نعمت است که ارزش آنها را نمی دانند مگر کسی که آنها را از دست داده باشد : جوانی و تندرستی . امام علی(ع)شاداب بودن بالاترین خوبی ها وفضیلتی است که بسیاری می توانند به آن دست پیدا می کنند و بسیاری از نعمت آن یا محروم هستند یا خود را محروم می کنند . اسکاتیش پروورپمهرورزی و ستایشگری درمان بسیاری از دردهای آدمیان است . حکیم ارد بزرگحکومت طلایی آنجاست که نتوان قوانِن را با پول خرید. برنادشاوکارهای بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامی بزرگ می شوند که بخواهند. شارل دوگلخود را دوست بدارید و خویش را ستایش کنید این کاری است که کودکان و نوجوانان بخوبی می دانند اما با افزایش عمر ، کار بجایی می رسد که گاهی با شمشیر نقد خویش را ویران می کنیم . حکیم ارد بزرگ
 


چون راه رفتن آموختم به دویدن پرداختم. نیچهتو فقط امروز زنده نیستی ، فکر آینده هم باش مارسل آشارچطبیعت زنده و پویاست نکوداشت آن ، گرامی داشتن ریشه گاه آدمیان است . حکیم ارد بزرگپیروزی واقعی جان آدمی، فکرکردن است. هوگونگهداری ثروت به مراتب دشوار تراز کسب آن است. گورکیبرآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند ! تا کدام فرزند برداشت کند ؟... حکیم ارد بزرگآنکه را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست . سعدیبا دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دست بیاورید پس دلشان را با اخلاق (نیک) به دست آورید . پیامبر اکرم(ص)استعداد های نهفته درون خود را کسف و شکوفا کنید. آنتونی رابینزسازگاری با زیستگاه و تلاش برای بهتر شدن جایگاه کنونی ویژگی ناب آدمهای پاک است . حکیم ارد بزرگپشتکار، ارزشمندترین عامل شکل دهنده کیفیت زندگی است و حتی از استعداد نیز مهمتر است. آنتونی رابینزبه شکوه و اعجاز هستی و جهان پیرامون خود نگاهی بیاندازید. همه جا را غرق در زیبایی خواهید دید. این زیبایی ها عشق درون شما را صدا می زنند و فرا می خوانند . شکوه و جلال جهان هستی را نظاره کنید و شکوه و جلال خود را به یاد آورید . هرگاه به خود اجازه دهید تا هستی و آفرینش را با تمامی شکوه و عظمت آن حقیقتا نظاره کنید، آن گاه به قطعیت اقتدار ، زیبایی و عشق و شور زندگی در خودتان پی خواهید برد زیرا شما نیز بخشی از همین شکوه و عظمت هستید. گویی آفریدگار هستی به شما می گوید : من تو را دوست دارم . من عاشق تو هستم . به همین دلیل این همه زیبایی ها را برای تو آفریده ام . باربارا دی آنجلیسفرهنگ های همریشه ، انگیزه ای توانمند است که موجب همبستگی کشورها در آینده می گردد . حکیم ارد بزرگ

 

اگر می خواهی برای حال و آینده مفید باشی از گذشته درس بگیر. ناپلئونحتی بدون آشنائی و انتظار هم می توان یار دیگران بود. اسکار وایلددر کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد . حکیم ارد بزرگاگر از احساسات خود ناراضی هستید مرکز توجه خود و یا شیوه عملکرد خود را تغییر دهید ، تا بلافاصله تغییری در عواطف تان ایجاد شود . آنتونی رابینزیک ساعت اندیشیدن در خیر و صلاح از هزار سال عبادت بهتر است . امام صادق(ع)انتخاب های شما همگی از سر عشق خواهند بود . باربارا دی آنجلیسآنکه می گوید همه چیز خوب است و بدی وجود ندارد با کسی که همه چیز را اهریمنی می پندارد تفاوتی ندارد . برآیند چنین افکار سخیفی به چاه نیستی گرفتار آمدن است تنها کسانی خوبی را خوب می بینند که بدی و اهریمن را باور داشته باشند و از آن پرهیز کنند . حکیم ارد بزرگمشتاق باشید که زندگی را همانگونه که هست ، بپذیرید. ویلیام جیمزاین همه پیغمبرها گفته اند که روح باقی می ماند و چنین و چنان می شود. اما هیچکس توجه نکرده که آیا روح ما قابل بقا هست یا نه ؟؟؟
شما را بخدا روح ما با این افکار پست و اندیشه هایی که از حدود معده و شهوت تجاوز نمی نماید آیا اگر از بین برود بهتر نیست ؟!؟ . موریس مترلینگآنکه برای وجود خویش ارزش نمی گذارد ، شان و فر کسی را نگه نمی دارد . حکیم ارد بزرگتفاوت میان ایستایی و پویایی با قدرت تصمیم گیری مشخص می شود . اراده خود را قوی سازید! کافی نیست که به خود فشار بیاورید بلکه باید خود را در حالتی مصمم قرار دهید. آنتونی رابینزشما این توان را دارید که زندگانی ای سرشار از عشق و رضایت بیافرینید . باربارا دی آنجلیسهنرمندی که آرمانی بزرگ در سر ندارد جز پلشتی چیزی نمی آفریند . حکیم ارد بزرگچنانچه به خورشید نگاه کنی ، سایه ای نخواهی یافت . هلن کلر

تاریخ ارسال: 1391/5/3
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/12
تعداد بازدید: 5787
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو