en

 
     
 
   
 

بحران یعنی عدم انطباق بین نیازها و منابع؛ تغییر ناگهانی ، بروز حوادث غیرمنتظره و خطرناك و نداشتن اطمینان از اوضاع و بر هم خوردن تعادل.

به عبارت دیگر تغییر ناگهانی، شدیدتر از حالت عادی و غافل گیری تهدیدآمیز، از جمله معیارهای تعریف بحران هستند.

براساس این تعریف در شرایط عادی، توازن بین نیازهای جامعه از یك طرف و توانمندیها و منابع موجود از طرف دیگر برقرار است اما با بروز شرایط بحرانی كه می تواند نتیجه بروز هر اتفاق غیرعادی و پیش بینی نشده طبیعی و غیرطبیعی مانند زلزله، سیل و... باشد، به دلیل شرایط خاصی كه بر جامعه تحمیل می شود دیگر توازن بین نیازها و منابع برقرار نخواهد بود.

چنانچه بخواهیم تعریفی دقیق از بحران ارایه دهیم باید آن را با توجه به تناسب شرایطی كه افراد در آن قرار دارند تعریف كرد. به طور كلی ، باید پذیرفت كه ارایه یك تعریف مشخص از بحران، كار بسیار دشواری است و تعاریف ارایه شده نیز همگی نسبی هستند چرا كه ممكن است موضوعی برای یك فرد، سازمان یا جامعه بحران باشد اما در جامعه دیگر بحران محسوب نشود. اما این نكته که در شرایط بحرانی باید اقدامات اساسی و جدی انجام شود تا شرایط، بحرانی تر نشود مورد پذیرش همه كشورها و مردم است زیرا شرایط بحرانی از شرایط عادی متمایز است.

پس می توان گفت هنگامی كه مجموعه شرایط خاصی، روال متداول و پیش بینی شده جریان كار، فعالیت، تولید، خدمت رسانی ، زندگی، ارتباطات، تامین نیازهای عمومی، سلامت، محیط زیست و یا افكارعمومی را تغییر یكباره می دهد، در این حالت شرایط بحرانی بروز كرده است.

● مدیریت بحران

مدیریت بحران از جمله شاخه ها و گرایشهای مدیریت است كه از اهمیت زیادی در بین رشته های مدیریت برخوردار است.

مدیریت بحران به معنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور به روالی قابل كنترل و انتظار برگشت امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است. این موضوع از عواملی است كه معمولاً از بیرون به مسوولان مدیریت بحران فشار می آورد و خود یكی از مهمترین عوامل تصمیم گیری های غلط و گسترش دامنه بحران محسوب می شود.

مدیریت بحران از سه بخش تشكیل می شود:

۱) نخست پیش بینی و پیشگیری،

۲) دوم برنامه ریزی و آموزش،

۳) سوم هدایت و كنترل.

زمانی كه بحران رخ می دهد كار زیادی جز هدایت و کنترل نمی توان انجام داد و مهمترین اقدامات در این زمان اتخاذ تصمیم های صحیح است . از دیدگاه مدیریت، برای اتخاذ تصمیم صحیح، به داده ها، اطلاعات، امكان پردازش و تحلیل نیاز است اما متاسفانه منابع اصلی همه این موارد تنها قبل از بروز بحران در اختیار است و اگر دو مرحله قبلی یعنی پیش بینی و پیشگیری، برنامه ریزی و آموزش را انجام نداده باشیم، شاهد بروز بحران جدیدی در دل بحران رخ داده، خواهیم بود كه مرتباً با تصمیم های عجولانه و نسنجیده نه تنها بر وخامت اوضاع می افزاید بلكه بحرانهای جدیدی می آفریند كه حتی قابل شناسایی نیستند و فقط عوارض ناشی از آنها مرتباً در كنترل بحران اصلی خلل ایجاد می كند.

از سالهای دهه ۱۹۷۰ به بعد و پس از بحران نفت، مهارت جدیدی برای تصمیم گیرندگان شركتهای عظیم، ضروری شناخته شد و آن هم مدیریت بحران بود. زیرا درست در همین دهه، بررسی اقتصادی بودن یا نبودن فعالیتهای مختلف شركتها زیر سوال رفت و این بررسی به مهارت خاص مدیریت بحران نیاز داشت. البته مانند همه دوران خاص بررسی اقتصادی بودن یا نبودن فعالیتها موجب كاهش چشمگیری در هزینه های تولید و در نتیجه رشد و توسعه صنایع شد.

● انواع بحران

نخستین تقسیم بندی بحران را می توان در ابعاد فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی دانست. بحرانهای اجتماعی خود به بحرانهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، طبیعی (عوامل طبیعی) و تركیب هایی از آنها تقسیم می شود. معمولاً تصور می شود كه بحرانهای اجتماعی تنها باید مدیریت بحران شوند اما واقعیت این است كه بحران اجتماعی قبل از هر چیز باید مدیریت دانایی شود. زیرا اعداد و ارقامی مانند نرخ رشد جمعیت، تركیب سنی جمعیت، نرخ بیكاری، منحنی دوران رشد كارخانه ها و... از یكسو تشكیل شرایط خاص را نشان می دهند و از سوی دیگر ضرورت اجتناب ناپذیر مدیریت دانایی در خدمات عمومی و مدیریت دولتی را نشان می دهند.

سوءتفاهم متداول درمورد بحرانهای اجتماعی چنین نشان می دهد كه گویا رفع بحرانهای اجتماعی نیاز به بودجه و سخت افزار دارد. ولی مدیریت بحران به صراحت نشان می دهد كه تمامی بحرانهای اجتماعی قابل پیشگیری است بویژه اگر علاوه بر بودجه و سخت افزار، عامل مدیریت دانایی را نیز به بخش خدمات دولتی بیفزاییم.

درباره كنترل آثار منفی بحرانها در یك سازمان و نحوه برخورد مدیران می توان گفت، چون سازمان، اجتماع كوچكی است پس تمام انواع بحران را می تواند در ابعاد كوچكتر داشته باشد. اما آنچه بیشتر مورد نظر است بحرانهایی است كه به طور خاص در زمینه حرفه یا تخصص سازمان ایجاد می شود. مسلماً برحسب حرفه و صنعت، نرخ بروز بحران در سازمانها متفاوت است.

آثار منفی بروز بحران در سازمانها زمانی حاد می شود كه هیچ اقدامی قبل از بروز بحران انجام نشده باشد . به این ترتیب هرج و مرج به حد اعلای خود می رسد و شیرازه همه كارها از دست می رود . برنامه ریزی بحران كمك بزرگی به كوچك نگهداشتن دامنه بحران و كنترل سریع آن می كند .

● فعالیتهای درون سازمانی در مدیریت بحران

اقدامات درون سازمانی مدیریت بحران شامل موارد زیر است:

۱) شناخت دقیق فرایند كار از آغاز تا پایان

۲) شناخت نقاط بحران زا یا مقاطعی كه احتیاج به بازرسی و كنترل دارد.

۳) توسعه و تكمیل راهكارهای اجرایی تدوین شده برای مدیریت و كنترل بحران

۴) ارایه راهكارها به مجریان، مسوولان و تمامی كسانی كه با فرایند منشاء بحران آشنایی دارند.

۵) مانور یا تمرین عملی چگونگی مدیریت بحران

۶) استفاده از قوه تصور و تخیل افراد برای تكمیل هر چه بیشتر برنامه (فیلم هایی چون زلزله در نیویورك، آتش سوزی های بزرگ، آتشفشان ، سیل و... كه با هزینه های هنگفت در سطح جهان ساخته شده است می تواند برای جرقه های ذهنی تدوین برنامه مدیریت بحران مفید باشد).

۷) تهیه و نگهداری نسخه های كپی از اسناد و مدارك مهم در خارج از محیط

۸) برقراری ارتباط درست و لازم با خارج از محیط به وسیله انتشار اخبار صحیح و متناسب.

بحرانها از لحاظ ماهیت، بزرگی و شدت، متفاوت هستند ، اما تمامی آنها مسایلی را به بار می آورند كه می تواند به طور جدی توانایی كاركردی سازمان را مختل کند. یك بحران معمولاً زیربنای شركت را تحت تأثیر قرار داده، با ارزش ترین دارایی هایش یعنی اعتبار و شهرتش را از بین می برد.

اعلام وجود بحران، یك خبر نامطلوب است، اما تصمیم گیران یك شركت نباید این حوادث را با مدیریت نامطلوب برابر بدانند. یك بحران می تواند بهترین شركتها با ورزیده ترین مدیریت را نیز مورد حمله قرار دهد. این مشكلات ممكن است از عوامل طبیعی – فنی یا انسانی نشأت بگیرند كه به سیستم مدیریت یك سازمان بستگی ندارد.

یك بحران می تواند جزیی، وسیع و گسترده و شاید هم مرگبار باشد، مانند سرمایه گذاری ناموفق، باران اسیدی، زباله های خطرناك و سوانح صنعتی و...

مدیریت مطلوب می تواند اثرات منفی بحران را به حداقل برساند و نبود مدیریت مطلوب می تواند به سرعت وضعیت را از آنچه كه هست بدتر كند. برنامه ریزی قبل از بحران، كمك می كند تا تصمیم صحیح را اتخاذ كرده، وضعیت عادی را به شركت باز گردانده واز تبلیغات منفی در وضعیت هایی كه باعث تهییج احساسات عمومی می شود، جلوگیری شود از سوی دیگر نبود برنامه ریزی، نتایج ناخوشایندی در كارمندان، سوددهی ، روحیه و به طور كلی تمام جوانب یك سازمان خواهد داشت ، باید شوك های غیرمنتظره و رویدادهای برنامه ریزی نشده را هم مدنظر قرار داد.

بزرگترین اشتباه این است كه تصور شود سازمان یا مؤسسه از بحران مصون می ماند.

نكته دیگر این که باید گفت تأثیر رسانه های گروهی در موقعیت های بحرانی به دلیل پیشرفت نقش اثرگذار وسایل ارتباط جمعی روز به روز افزایش می یابد و این در حالی است که شركتها به دلیل انتخاب استراتژیها و سیاستهای مختلف و عواقب این تصمیمات در مقابل قشرهای مختلف مردم جوابگو و مسؤول هستند.

● بحرانهای حاد و مزمن

وضعیت بحرانی مزمن می تواند ماهها و گاهی اوقات حتی سالها طول بكشد و هر كسی را كه در این جریان قرار دارد از میان بردارد. بحران هر چه بیشتر طول بكشد، تغییر دادن توالی رویدادها نیز مشكل تر می شود.

وضعیت بحران حاد چیزی است كه بسیاری از مردم در هنگام فكر كردن به بحران در ذهن دارند.

● ویژگیهای مشترك بحرانها

موضوع مهمی که در ارتباط با وقوع بحرانها در شرایط گوناگون و چگونگی برخورد با آنها توسط افراد وجود دارد این است كه تمامی بحرانها به طور چشمگیری با یكدیگر مشابه بوده و ویژگیهای مشترکی دارند. این ویژگیها به شرح زیر است:

▪ خسارت:

هر بحرانی به طریقی باعث خسارت می شود حتی اگر نتوان آن را به راحتی با آمار و ارقام برحسب دلار محاسبه كرد. این خسارت می تواند به صورت عدم اعتماد در گروه ها، از دست دادن انگیزه در كارمندان و یا اثراتی بر روی سلامت انسانها بروز كند.

▪ جریان فزاینده وقایع:

زمانی كه وقایع یكی پس از دیگری اتفاق می افتند تنها می توانید امیدوار باشید كه قدم اول را شما برخواهید داشت آن هم به شرط این كه مدتها پیش از وقوع بحران، برنامه ریزی كرده باشید.

▪ زمان به نفع شما نیست:

باید بحران را به سرعت و به طور كارآمدی كنترل كرد. در غیر این صورت شرکت بحران زده، اعتماد حیاتی مشتریان و سرمایه گذاران را از دست خواهد داد. علاوه بر این، خطر بدتر شدن روحیه كارمندان، مسایل و روابط كاری و مشكلات استخدامی را در پیش رو دارد.

▪ مساله رسانه های خبری:

به محض اینكه دچار بحران نسبتاً بزرگی شوید، مسلماً در یك چشم به هم زدن خبرنگاران از همه طرف برای انعكاس خبر، هجوم می آورند. موشكافی رسانه ها یكی از وقایع زندگی امروز است.

▪ شایعات و حدسیات:

ماهیت عمومی بودن شایعه، برخورد با آن را مشكل می كند، این یك حقیقت ساده است كه مردم، سخن چینی و شایعه را دوست دارند.

▪ واكنش های روانی:

چگونگی واكنش مردم زمانی كه ناگهان با یك وضعیت بحرانی روبرو می شوند نیز معمولاً بسیار مشابه است. موارد زیر جزء معمول ترین واكنش ها هستند:

▪ ناباوری:

فشار عصبی گرفتار شدن در یك بحران می تواند برای مدیری كه آمادگی كنترل گرداب وقایع و همچنین واكنش های هیجانی خود را ندارد فاجعه آمیز باشد.

▪ قبول شكست:

افراد ممكن است به این نتیجه برسند كه دیگر همه چیز تمام شده است در این صورت آنها عقب می كشند و هیچ كاری نمی كنند. هیچ حرفی نمی زنند و تقریباً فلج می شوند.

▪ وحشت زدگی:

حالتی است كه به تبع قبول شكست پدید می آید. بعد از اینكه شكست آشكار شد كارمندان و مسؤولان شركت و وابستگان خارج از شركت همگی دچار وحشت می شوند.

▪ مقصر دانستن دیگران:

اینكه یك سپر بلای واقعی و یا خیالی داشته باشیم، وسوسه بزرگی است ، اما به بهبود وضعیت حاد بحرانی كمكی نمی كند.

تاریخ ارسال: 1391/5/4
تاریخ بروزرسانی: 1391/5/4
تعداد بازدید: 5942
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو