en

استــراستژيست ها به طور فزاينده اي به شيـوه هاي اجرايي غيرقابل دركي اتكا مي كنند كه آن را هوشمندي رقابتي مي ناميم. جداي از ابهامات حقوقي مربوط به اقدامات كليشه اي جاسوسي از طريق جاسوسي، امروزه هوشمنــدي رقابتي به شكل حرفه اي شامل جمع آوري، آناليز و به كارگيري اطلاعات در زمينه قابليتها (نقاط قوت)، آسيب پذيري (نقاط ضعف) و اهـــــداف رقبا و شفاف سازي توسعه هاي صورت گرفته در خارج از محيط رقابتي است (در گذشته وضعيت رقبا ناديده گرفته مي شد اما فناوري جديد همه چيز را عوض كرده است). هدف در اين بحث، تشريح و معرفي آن نوع از هوشمندي قابل اجرايي است كـــه سمت وسوي رقابت را مشخص مي كند. هوشمندي رقابتي به شركتها اين امكان را مي دهد كه ازطريق تجزيه و تحليل حركات رقبا بتوانند قبل از آنكه تحت تاثير محيط پيرامون قرار بگيرند، نسبت به پيش بيني و توسعه بازار خود اقدام كنند.
 

هوشمندي رقابتي بيشتر به نقاط ضعف داخلي كه درحقيقت نقاط قوت رقبا نيز محسوب مي شود توجه مي كند و سعي در آشكار كردن آنها دارد. شركتهايي كه چنين كاري را نمي كنند در اشتباه هستند. گري كاستلي رئيس سابق دانشكده USA     در ميزگرد مجمع مديران عامل (CEO    ) تشكيل انجمن حرفه اي هوشمندي رقابتي را اعلام كرد. مشابه آن نيز جان پايپر رئيس پروكترو گمبل اعلام كرد كه نمي تواند زماني در تاريخ را تصور كند كه رقابت بين مهارتها و دانش مردان و زنان، در زمينه هوشمندي رقابتي، بيشتر از امروز نياز بوده و يا با طراحي استراتژي جذاب و برنده براي شركت رابطه داشته و براساس آن عمل شده باشد. او همچنين اظهار داشت كـــــه نمي توان تصور كرد كه امروزه يك شركت بتواند به هوشمندي رقابتي بي توجه باشد. 
اين انجمن غيرانتفاعي در سال 1986 تاسيس شد و اكنون حدود 7000 نفر عضو دارد و وظيفه آن تحقيق در زمينه رقابت براي شركتهاي كوچك و بزرگ است و مديران را در طرح ريزي استراتژي رقابت كمك مي كند.
 
هوشمندي رقابتي چيست؟ 
هــوشمندي رقابتي پروسه نمايش و شفاف سازي محيط رقابتي است. با تاكيد بيشتر، هوشمندي رقابتي يك برنامه سيستمي و اخلاقي براي جمع آوري، تجزيه و تحليل و مديريت اطلاعات است كه مي تواند طرحها، تصميمات و عمليات شركت را تحت تاثير خود قرار دهد. 
هوشمندي رقابتي مدير ارشد شركت را در همه ابعاد براي تصميم گيري بدون ساختار، درباره همه چيز از بازاريابي گرفته تا تحقيق، توسعه و تاكتيك هاي سرمايه گذاري درازمدت در استراتژي تجارت كمك مي كند. 

پروسه هوشمندي رقابتي: هوشمندي رقابتي حاصل از عوامل و قدمهاي پيوسته زير است: 
طرح ريزي و هدايت (همكاري و تبادل نظر با تصميم گيران براي شناسايي و پوشش نيازمنديهاي هوشمندي)؛
جمع آوري و تدوين فعاليتها (در چارچوب قانون و رعايت نكات اخلاقي)؛
آناليز (تفسير و تعبير داده ها و تبديل به فعاليت)؛
انتشار (ارائه يافته ها به تصميم گيران)
بازخور (اطلاعات و نتايج تصميم گيري براي استفاده هاي بعدي و استمرار هوشمندي به صورت گزارش تهيه مي شود).

برخلاف مديريت دانش (كه بر روي عوامل داخلي كار مي كند) هوشمندي رقابتي بر روي اتفاقـــات و رويدادهاي خارجي هم متمركز مي شود و با يك نيروي قوي فعاليتهاي رقبا، اهداف و مقاصد آنها را زيرنظر مي گيرد. يكي از اهداف كليدي در هوشمندي رقابتي هشدار به مـــــوقع است كه به تصميم گيران اجازه مي دهد اهدافي را پيش گيرند كه موجب حفظ مزيت رقابتي آنها شود. به طور مختصر، هوشمنــــدي رقابتي به مدير شركت اجازه مي دهد تا در قبال تغييرات سريع بازار، استراتژي هاي متفاوت اختيار كند.

آناليز و تفسير داده ها، هدف كليدي هوشمندي رقابتي است كه به وسيله آن اطلاعات خام (مجموعه اي از واقعيات، تصاوير و مسايل جاري در حرفه تجارت) به هوشمندي در اجرا (اطلاعات سازماندهي شده، تفسير شده، مرور و رابطه آنها پيدا شده است) تبديل مي شود. اطلاعات حـــــاصل مي تواند براي تحليل فعاليتها و تصميم گيري به كار رود و اين خود شكلي از اساس كار مديريت استراتژيك است.

اخلاق و هوشمندي رقابتي
جاسوسي اقتصادي يك سوال و ابهام اخلاقي را در هوشمندي رقابتي به وجود آورده و اين موضوع، خود يك ناكامي براي آن بوده و گاهي هم بـاعث غفلت از هوشمندي رقابتي مي شود (اين موضوع نبايد اهميت و اثر هوشمندي رقابتي بر موفقيت در تجارت را زيرسوال ببرد). مهم اينكـــه اصول انجمن حرفه اي هوشمندي رقابتي در يك چارچوب اخلاقي سفت و سخت استخراج شده اند.

قوانين اخلاقي جامعه اصرار بر اين دارد كه اعضا همه قوانين را قبول داشته و به هنگام درخواست اطلاعات هويتشان را ناديده نگيرند و به درخواستهاي حرمانه احترام بگذارند و پاسخ دهند. پيشرفت و توسعه هوشمندي رقابتي با نظم دقيق و رعايت قوانين اخلاقي با آموزش و تمرين در سطح حرفه اي، يكي از اهداف والاي انجمن حرفه اي هوشمندي رقابتي است.

بــراساس راهنمايي هوشمندي رقابتي حرفه اي، تقريباً تمـــــام اطلاعات موردنياز به وسيله آزمايش و منابع عمومي اطلاعات، مصاحبه رو در رو و استفاده از ساير روشهاي استاندارد، شبيه آنچه كه روزنامه نگاران و محققان انجام مي دهند، جمع آوري مي شود. سپس با استفاده از ابزارهاي گوناگون كمبودهاي اطلاعاتي تكميل مي شود.
 
 
 
استراتژي و هوشمندي رقابتي
فراهم آوردن نيازها براي دستيابي به استراتژي رقابتي باعث شده است كه تعدادي از بزرگترين شركتهاي دنيا، عملكردي در قالب هوشمندي رقابتي در كلاس جهاني براي زيرمجموعه هاي خود داشته باشند. علي رغم اين حقيقت كه مشخصه اصلي موفقيت رهبران تجاري نگاه به آينده و حركت سريع آنها نسبت به رقيبانشان است، هنوز هم بيشتر شركتها فاقد عملكرد به شيوه هوشمندي رقابتي هستند و اين موضوع براي آنها به عنوان يك نقص محسوب مي شود.
 
مسلماً هميشه شركتهاي كوچك و بزرگ كاربرد بعضي از روشها را در مقابل رقيبانشان حفظ كرده اند بدون اينكه بدانند كه اين روش و سبك، همان هوشمندي رقابتي است. نمي توان گفت كه آنها نمي توانند كارهاي خيلي بهتر از آن انجام دهند و اين (شناسايي روشهاي بهينه) همان نيرويي است كه در انجمن حرفه اي هوشمندي رقابتي نهفته است. برداشت اعضاي انجمن از هوشمندي رقابتي برخلاف گذشته، حرفه اي ساختن روشهاي آن است. اين نه تنها شامل شناسايي منابع اطلاعاتي پايه، جمع آوري و آناليز اطلاعات مي شود، بلكه شامل ابزارها و تكنيك هايي به منظور كاربردي ساختن آن نيز هست. تكنيك هايي از قبيل:
تكنيك تمرين مقابله با سناريوهاي رقابتي متغير، براي آزمايش اينكه در مسير پيشرفت اگر چنين كاري كنيم چه اتفاقي مي افتد (يا ديگران بـــا حركاتشان چه تغييراتي به وجود مي آورند و براي ماندن در اين محيط چه بايد كرد)؛
تكنيك جاروب كردن و كنكاش داده هاي گذشته كه در بايگانيهاي عملياتي موجود است و مي تواند براي امور تحليلي مورداستفاده قرار گيرد؛
تكنيك پيشرو بودن در فناوري، ازطريق آشكارسازي مسير و استفاده از ساير ابزارهايي كه حركت رقيبان را آشكار مي كند و يا آنها را از سر راه برمي دارد؛
تكنيك هاي رواني براي وارونه جلوه دادن تصميمات سطح بالاي رقيبان (وانمود مي شود كه تصميمات آنها صحيح نبوده و در آينده دچار مشكل مي شوند)؛
تكنيك جلوه دادن توانمنديهاي خاص تجاري ازطريق ارائه كنفرانس.

و همچنين: تلاش براي آگاهي به موقع از اهداف رقبا و توسعه بازار در محلهاي بكر و پيش بيني نشده، ازطريق جستجو در منابع عمومي اطلاعات، نمايش دقيق اينترنتي و رسانه ها، گفتگو با مشتري، تامين كنندگان، شركاء، شاغلان، متخصصان صنعتي و ديگر قسمتهايي كه در اين زمينه آگاهي دارند، با هدف جمع آوري داده ها و طرح ريزي آگاهانه در تجارت كه عامل پيشي گرفتن از رقبا است، ازجمله مسايل هوشمندي رقابتي هستند. لذا با بررسي وضعيت رقبا اطلاعات را جمع آوري و آنها را دسته بندي كرده و ازطرفي از اطلاعات پربار موجود در وضعيت فعلي و موضوعهاي آينده استفاده مي كنيم و مقايسه همه اينها با استراتژي براي تصميم گيري ضروري است. همچنين آگاهي نسبت به علامت خطر و به اصطلاح پرچم قرمزي كه از يك ناحيه غيرمنتظره به وسيله رقيب علم مي شود هم يكي از موضوعهاي هوشمندي رقابتي است.

محيط رقابتي امروز براي ما مرگ آور خواهدبود اگر فقط با گوشه چشم و به صورت سطحي به توسعه نگاه كنيم و براي اين منظور از تلاش و نيروي خود استفاده نكنيم. در دهه 1980 شركتهاي رايانه اي اپل و آي.بي.ام تصور مي كردند كه درصدر رقابت قرار دارند درصورتي كه شركت مايكروسافت پيشرفت مناسبي كرد و خود را درجهان بالاتر از همه قرار داد.

از سرنوشت شركت بيگ بلو، كه روزي خود را قدرت مطلق فرض مي كرد آگاه هستيم، يك مدير هوشمند رقابتي در شركت اكسروكس در دهه 70 فقط با فرض اينكه شركت آي.بي.ام بزرگترين تهديد است توانست موجبات موفقيت شركت را فراهم كند. به همين ترتيب شركت كداك از فعاليت كسب وكار تجهيزات عكاسي به سمت فعاليت در كسب و كار تجهيزات كپي برداري منشعب شد زيرا اين دو راه براي آنها متصور بود و شركتهاي ژاپني براي مقابله با تهديدهاي بزرگ بازار كپي آمريكا وارد عمل شده بودند. با نگاهي سيستمي، هوشمندي رقابتي حرفه اي مي تواند بزرگترين غيرممكن ها را ساده و امكان پذير سازد و موفقيت را در هر كاري ميسر سازد.

هوشمندي رقابتي جهاني:
بيشتر كشورها مشتاق بازار آزاد هستنــــــد و هوشمندي رقابتي را به عنــوان يك تمرين براي جهاني شدن خود مي دانند. يافته هاي اوليه انجمن حرفه اي هوشمندي رقابتي درخصوص هوشمندي رقابتي كه مميزي و تاييد شده است حاكي از آن است كه 2 تا 3 درصد شركتهاي پيشرو آلماني با حالت تهاجمي و شتاب به سمت هوشمندي رقابتي رفته و با به كارگيري آن در صنايع شيميايي، داروسازي و مخابرات حرف اول را مي زنند. آلمانها، ازطريق ايالات متحده به عنوان پيشرو در زمينه كميت و كيفيت در دنيا، هوشمندي رقابتي را درك كردند و بريتانيا هم همان روش را دنبال كرد.

در ژاپن هوشمندي رقابتي قسمتي از شغل يك مدير است كه بعداز جمع آوري و فيلتر كردن اطلاعات، از آن به عنوان كليد اصلي تصميم گيري استفاده مي كنند _(ژاپن به سطح خاصي از تجزيه و تحليل هوشمندي رقابتي رسيده است). در مقايسه با دهه گذشته، آفريقاي جنوبي هم از هوشمندي رقابتي براي آزادسازي بازار خود استفاده كرده است. به هرحال در بيشتر كشورهاي بزرگ هوشمندي رقابتي در دوران طفوليت خويش است.

خودارزيابي انجمن حرفه اي هوشمندي رقابتي در سطح دنيا براي اندازه گيري ميزان رشد، يك تمرين و جلوه ديگري از هوشمندي رقابتي است.

به طوركلي در ماه مه سال 2001 حدود 20 درصد از اعضاي انجمن حرفه اي هوشمندي رقابتي از 60 كشور جهان و خارج از ايالات متحده بودند.

ابزارهاي هوشمندي: از آنجايي كه در ديرباز عمده توجه ها به سمت مديريت دانش بود، لذا هوشمندي رقابتي مقدار خيلي كمي موردتوجه قرار گرفت.

درحقيقت، هوشمندي رقابتي از پيشرفت زيرساختهاي فناوري اطلاعات و اوج مديريت دانايي استفاده كرد و به يك عملكرد مشترك برتر دست يافته است.

از اين گذشته، برآيند مديريت دانايي در سراسر ساختارهاي سازماني درجهت بالابردن آگاهي و شناخت درخصوص ارزش هوشمندي رقابتي است. دانش بايستي بعد از همه و قبل از اينكه مخــــابره و مديريت شود، توليد و تجزيه و تحليل گردد (به اطلاعات مفيد تبديل شود)، اين كار نه تنها باعث افزايش دانش درون سازماني مي شود، بلكه به هوشمندي كه محيط پيرامون شركت (آن سوي ديوارها) را بررسي و موانع سر راه تصميم گيران را آشكار مي سازد، تبديل مي شود.

تاكنون، هوشمندي رقابتي در اكثر شركتها جزء فرهنگ كاري نبوده و تعداد خيلي كمي در چارچوب كاريشان از فناوري اطلاعات بهره مي گيرند.
 
شركتي كه از امتياز شبكه هوشمندي رقابتي و مركز جمع آوري اطلاعات برخوردار باشد، نسبت به ساير شركتها داراي مزيت بوده و برتر است. براي مثال شركتهايي كه در زمينه هوشمندي رقابتي رشد كرده و به سطح مناسبي از آن در شبكه داخلي دست يافته اند، پرسنل را توسعه داده و از سير و سلوك درحالت كوركورانه جلوگيري كرده و بخشي از منابع خود را درجهت دستيابي به هوشمندي رقابتي متمركز ساخته اند.

درمجموع برنامه هاي مديريت اطلاعات براي ذخيره سازي، پردازش و قابل دسترس ساختن داده ها جهت اجراي هوشمندي رقابتي حائزاهميت بوده و نرم افزارهاي خاص هــــوشمندي نظير بسته هايي براي ترجمه داده ها، بازيابي متن، دسته بندي، جستجوي اختراعات و اكتشافات، جستجو ازطريق صفحه وب و استفاده از فناوري نوين در اينترنت درحــال رشد هستند و تصميم گيري را ساده مي كنند.

ضمن اينكه پيشرفت فناوري، جمع آوري و ذخيره سازي اطلاعات موردنياز هوشمندي را، با سرعت بسيار بالا امكان پذير كرده و با استفاده از آن در خواستها را مورد بررسي قرار داده وداده ها را با نرم افزارهاي خاص ومهارتهاي ويژه تجزيه و تحليل مي كند و زمينه هوشمنــــــدي رقابتي را مهيا مي سازد، اين نرم افزارها توسط شركتهاي مختلف ساخته شده و توسط شركتهاي مشاوره اي صحت آن مميزي و تاييد شده است، تحليل داده ها را ساده كرده و رابطـــه بين انواع تجارتها را مشخص مي كند. امروزه درهمه جا نرم افزارهاي هوشمندي براي ايجاد هوش در شركتها و ايجاد جاذبه در آنها طراحي شده اند. استفاده از اين محصولات نيازهاي واقعي براي به كارگيري هوشمندي رقابتي در تصميم گيري صحيح و به موقع درحرفه تجارت را رفع كرده است.

هوشمندي رقابتي درعمل
چه كسي از هوشمندي رقــابتي استفاده مي كند؟ براساس نتايج تحقيقي كه در سال 1998 توسط گروه آيندگان گلاستونباري انجام شده است بالغ بر 82 درصد از شركتهايي كه درآمد ساليانه بيش از 10 ميليارد دلار دارند از سيستم هــوشمند سازماندهي شده استفاده مي كردند. از ميان 18 درصد باقيمانده، بزرگترين شركتهاي موردبررسي كه درآمدي بيش از يك ميليارد دلار داشته اند حدود 60 درصد داراي سيستم هوشمند رقابتي (كه البته سازمان يافته نبود) بودند.

ضمن اينكه بسياري از اين شركتهاي بزرگ، واحد هوشمندي رقابتي دارند، شركتهاي متوسط مايل هستند كه زمينه هوشمندي رقابتي را ايجاد و از آن استفاده كنند، حال اينكه واحدهاي تجارتي كوچك هم به خـــودي خود از هوشمندي رقابتي استفاده مي كنند.
صنايع دسته اولي كه از اعضاي انجمن حرفه اي هوشمندي رقابتي نماينده دارند عبارتند از: صنعت مشاوره، شيميايي / دارويي، مخابرات / تلفن، رايانه / فناوري مدرن، دفاع / هوافضا، سرويسهاي مالي، انرژي، محصولات مصرفي، صنعتي / ساخت، مواظبت از تندرستي و ساير خدمات.

آيا هوشمندي رقابتي به لايه هاي زيرين اضافه مي شود؟ هوشمندي رقابتي مي تواند بدون پرداخت هزينه صورت گيرد. در سال 1995 مطالعه اي توسط دانشگاه تگزاس صورت گرفت و به اين مهم دست يافتند، حرفه اي كه به هوشمندي رقابتي اهميت مي دهد درعمل بر روي سه موضوع كار مي كند: فروش، سهم بازار و درآمد حاصل از هر سهم، مطالعه مذكور بيانگر اين حقيقت است كه رابطه مثبتي بين دو موضوع اهميت به هوشمندي رقابتي و موفقيت در عملكرد مالي وجود دارد.

باتوجه به سه شاخص كليدي مالي درنظر گرفته شده در اين مطالعه شامل: متوسط فروش، سهم بازار و سوددهي نشان داد كه شركتهاي داراي هوشمندي رقابتي عملكردي متمايز از ديگر شركتها دارند. به عنوان نمونه، متوسط فروش شركتهاي داراي هوشمندي رقابتي در سال 1993 برابر 9/8 ميليارد دلار در مقايسه با ساير شركتها در همان صنعت كه 1/02 ميليارد دلار بوده، بالاتر است. متوسط سهم بازار براي شركتهاي هوشمند برابر 5/4 درصد در مقايسه با مقدار 0/8 درصد براي ساير شركتها وضعيت بسيار مناسبي را نشان مي دهد. لذا يك رابطه مثبت بين اهميت به هوشمندي رقابتي و سود قابل اندازه گيري با متوسط درآمد حاصل از هر سهم پيدا شده است. شركتهايي كه واحد هوشمندي رقابتي دارند، درآمد حاصل از هر سهم آنها 1/24 دلار بوده كه در مقايسه با ديگر شركتها در همان صنعت كه مقدار 0/7 دلار است بــالاتر و وضعيت بهتري را نشان مي دهد. باتوجه به اندازه گيريهايي كه در بين 15 تا 19 صنايع مختلف صورت گرفته است، شركتهاي هوشمند عملكرد بهتري داشته اند.

نتيجه اينكه اين مطالعات نشان مي دهد شركتهــايي كه از هوشمندي رقابتي استفاده مي كنند به طور متوسط عملكرد بهتر و متمايز از ديگر شركتها در سه بعد مالي فروش، سهم بازار و درآمد حاصل از هر سهم دارند، لذا لازم است در همـــــه موارد سه عامل مذكور اندازه گيري شود وشركتي كه در اين سه بعد وضعيت مناسبي داشته باشد در ساير ابعاد هم عملكرد خوبي خواهد داشت.

همچنين شركتهاي هوشمند با ايجاد تشكيلاتي مناسب و استفاده از فناوري محيط را تحليل، رقبا را شناسايي، فرصتهاي بازار را كشف و از آن استفـــاده كرده و نيز ازطريق جمع آوري اطلاعات ضمن يادگيري و استفاده از اطلاعات موجود براي مقاصد بعدي، در مقابل تغييرات عكس العمل سريع از خود نشان مي دهند.

كجا هوشمندي رقابتي به صورت حرفه اي عمل مي كند؟ تقريباً 77 درصد از اعضاي انجمن حرفـــه اي هوشمندي رقابتي در شركتها كار مي كنند، ضمن اينكه 17 درصد به صورت مشاوره، 2 درصد ديگر دانشگاهي و 3 درصد دانشجو هستند. پنج صنعت دسته اولي كه اعضاي انجمن حرفه اي هوشمندي رقابتي در آن نقش دارند از اين قرارند: 1 - مشاوره 2 - ارتباطات 3 - شيمـــي / دارويي 4 - اطلاعات 5 - دفاع / هوافضا
77 درصد از اعضاي انجمن حرفه اي هوشمندي رقابتي كه نامزدهاي حرفه اي هوشمند رقابتي هستند، به صورتهاي ذيل ايفاي نقش مي كنند: 34/8 درصد آنها در امور هوشمندي رقابتي يا تجزيه و تحليل فعال هستند، 25/4 درصد طرح ريزي بازار و تحقيق، 11/2 درصد مركز اطلاعات / سرويس، 9/8 درصد تحقيق و توسعه تجارت و طراحي محصول، 8/2 درصد طراحي استراتژيك.

دستــاوردهاي اعضا از هوشمندي رقابتي حرفه اي
بررسيهاي وضعيت حقوق و دستمزد اعضاي انجمن حرفه اي هوشمندي رقابتي در سال 2000 حاكي از آن است كه متوسط حقوق و دستمزد متخصص تجزيه و تحليل سطح يك برابر 62/544 دلار (در سال 1997 متوسط حقوق براي اين سطح 57/756 دلار بوده است) و بررسي قبل از آن نشان مي دهد كه عنوان شغلي وسوابق تخصص حرفه اي از فاكتورهاي مهم و موثر بر حقوق و دستمزد بوده است. متوسط حقوق براي معاونت هوشمندي رقابتي 104/800 دلار، ضمن اينكه مدير يا رئيس هوشمندي رقــــــابتي بيشتراز90 هزار دلار به دست مي آورد.

همچنين بررسيهاي اخير نشان مي دهد كه حقوق با تحصيلات و تخصص رابطه دارد. به عنوان مثال متخصص هوشمندي رقابتي با درجــه دكتري حدود 88 هزار دلار به دست مي آورد كه بالاي مقدار متوسط است و متوسط حقوق اعضاي انجمن حرفه اي هوشمندي رقابتي برابر 67/393 دلار بوده و در مقايسه با گزارش انجمن كتابداران در سال 2000 كه متوسط حقوق يك كارمند برابر 55/806 دلار اعلام كرده، بيشتر است.
 
 
نتيجه بررسيهاي انجام شده اين است كه حقوق و دستمزد با شاخصهايي نظير: عنوان شغل، سطح فعاليت، تخصص حرفه اي، تحصيلات، موقعيت جغرافيايي، تجربه در هوشمندي رقابتي، عملكرد شغلي و گزارشها تعيين مي گردد (بخش عمده يعني حدود 47/3 درصد از افراد در تجارت و بازيابي مشغول هستند).
شكل بودجه در عمليات هوشمندي رقابتي به چه صورت است؟ يك بررسي درعمليات هوشمندي رقابتي اغلب، شامل هزينه هاي راهبردي، تعداد مشاغل، ساعات كار، سطح تخصص و تحصيلات ناشي مي شود. براساس تحقيق 25 درصد از نظرسنجي هاي صورت گرفته از شركتها نشان مي دهد كه هزينه مصرفي براي هوشمندي رقابتي در سال 2000 تا سقف 100 هزار دلار بوده است. 14 درصد گفته اند تقريباً هزينه اي معادل 500 هزار دلار داشته اند و 5/4 درصد گفته اند كه شركتهاي آنهــا هزينه اي معادل يك ميليون دلار صرف مي كند.
 
مقابله با هوشمندي:
همان طور كه هوشمندي رقابتي به صورت گسترده در راستاي تحقيق وطرح ريزي ايفاي نقش مي كند، براي مقابله با هوشمندي رقــابتي شركتهاي ديگر نيز به كار مي آيد، ازجمله تلاشهاي هوشمندي رقابتي معطوف به جمع آوري، حفظ و نگهداري اطلاعات شركت درمقابل ديگر شركتها است و اين عمل در چارچوب قوانين و يا به شكل غيرقانوني صورت مي گيرد (همه عاملان هوشمندي جزء اعضاي انجمن حرفه اي هوشمندي رقابتي نيستند). حفظ اسرار شركت بخش مهمي از فعاليتهاي هوشمندي رقابتي است.
نتيجه گيري
در اقتصاد نوين جهاني، تبادل اطلاعات در سطح كره زمين و در طول و عرض جغرافيايي در زمان نانوثانيه صورت مي گيرد بنابراين، نيازبه گردش سريع اطلاعات براي رقابتي پويا و تجارتي هوشمند، اجتناب ناپذير است. لذا شركتهاي حرفه اي و واحدهاي هوشمندي رقابت، درصدد هستند ابزارهاي موردنياز شركتهايي را كه مي خواهند سريع، متمركز، منعطف باشند و موقعيت و مزيت رقابتي آنها حفظ شود را مهيا سازند.

تاریخ ارسال: 1391/6/5
تاریخ بروزرسانی: 1391/6/5
تعداد بازدید: 5542
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو