en

مطالعه چارچوب نظری تنظیم مدیریت علوم براساس استراتژی های رقابتیاین مقاله به معرفی نوعی رویکرد علمیِ پیوندی یا مرکب می پردازد تا تجهیزات وابسته به مدیریت علوم را برای کلیه ی سازمان های خدماتیِ متمرکز معرفی نماید.

در این مبحث، چهارچوب تنظیم مدیریت علوم مختلف براساس مؤلفه های علمی راهبردی، در قالب نوشتجات علمی مشخص و تبیین می گردد. این چهارچوب نظری براساس چهار مطالعه ی موردی ارائه گردیده است که حوزه ی مدیریت علوم مختلف را با معیارهای مراکز مشاوره ی مدیریتی در سطح جهانی، تطبیق می دهند. سپس، این مقاله به بررسی، تشریح، و نحوه ی بهره گیری از دو مطالعه ی موردی در بخش های خدمات متمرکز علمی می پردازد.

اولین مطالعه ی موردی، پیرامون وضعیت یک مرکز مشاوره ی مدیریتیِ تازه تأسیس می باشد که باید فرایند ها و خط مشی های خود را در زمینه ی مدیریت علوم، به صورت رسمی مشخص نماید.

دومین مطالعه ی موردی، پیرامون وضعیت ایجاد بخش خدمات خارج از سازمان در حوزه ی «تکنولوژی اطلاعات» است که قرار است برعهده ی یک شرکت خدمات ارتباطی سنتی گذاشته شود و لازم است تا این شرکت بخش ارائه ی خدمات خود را بسط داده و فرصت رشد امور تجاری محدود خود را نیز افزایش دهد.

دو مطالعه ی موردیِ مذکور از چهارچوب نظری مفروض حمایت نموده و نشان می دهند که این چهارچوب می تواند جهت حصول راه حل های عملی در محیط های کسب و کار، مورد استفاده واقع گردد. هم چنین، یکی از این مطالعات موردی با بهره گیری از مکالمات سقراطی به عنوان ابزاری جهت جمع آوری و تحلیل مدارک، می تواند روش اینگونه مطالعات علمی را در پژوهش های آتی رشد و توسعه بخشد.

تاریخ ارسال: 1391/6/14
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/12
تعداد بازدید: 6950
کلمات کلیدی
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو