en

BOT امكان اجرای پروژه های شهری مدیریت شهری با بهره گیری از پیمان
 


خلاصه
نیاز شدید به اجرای پروژه های شهری در ایران، كمبود منابع، ضعف تكنولوژی و محدودیت های مدیریت شهری مانع از انجام به موقع و اقتصادی پروژه ها می شود. براساس همین نیاز بوده است كه موسسات عمومی و به خصوص شهرداری ها، بخش خصوصی را برای حضور و مشاركت در پروژه های عمومی شهری دعوت كرده اند. با توجه به قابلیت های سیستم 1 BOT، این مدل در توسعه پروژه های شهری با استقبال فراوان روبه رو شده است ولی به كارگیری شكل عمومی سیستم بدون ملحوظ داشتن خصوصیات و ویژگی های پروژه های شهری موجب می شود كه نتوان آن را به سادگی برای این گونه پروژه ها پیاده سازی كرده و به كار برد. لذا نیاز به تكمیل مدل برای اجرای پروژه های شهری منطبق بر الگوی BOT كه مزایای این روش را داشته و سازگار با محدودیت های خاص پروژه ها نیز باشد احساس می شود. در این مقاله با یافتن ویژگی های مشترك انواع سیستم های BOT و در مقابل محدودیت ها و ویژگی های پروژه های شهری در محیط ایران، راهكارهایی برای اجرای پروژه های شهری ارایه گردید كه منطبق بر الگوی BOT بوده و ضمنا اجرایی كردن آن در محیط شهری امكان پذیر باشد. راهكارهای پیشنهادی با مصاحبه های تخصصی و توزیع پرسش نامه هایی در بین كارفرمایان و سرمایه گذاران طرح های شهری و براساس بهینه یابی عددی بدست آمده و ارایه گشته است.

تاریخ ارسال: 1391/6/29
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 6354
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو