en

كاربرد مدیریت كیفیت جامع در بهبود عملكرد كیفی پروژه های عمرانی
 


خلاصه
نظر به گسترش پیوسته سازمان های صنعتی، اداری و لزوم بهره گیری صحیح ازامكانات محدودبرای تأمین نیازهای روزافزون جامعه، هدایت سازمان های تولیدی، صنعتی و دولتی در تحقق هدف های سازمانی و ایفای وظیفه، احتیاج به مدیریت های صنعتی و اداری پیشرفته و متكی به اصول علمی داشته و به كارگرفتن فنون جدید در مدیریت ها ضروری است . در عین حال محیط امروز سازمانها، مدیران را با چالشهای جدیدی روبه رو می سازدو هرروز پویاتر از قبل می شود . رقابت جهانی و انتظارات جوامع در حال تحول نیازهای مدیریتی جدیدی را مطرح می كند . مفاهیم مشاركت، توانمندسازی، كارگروهی، انعطاف و نظیر اینها، به منزله مسائل روز سازمانها، مدیران را به خود مشغول می دارند . در كنار این موارد، تقاضاهای جدیدتر برای بهره وری و مزیت رقابتی، ازطریق " كاراتركردن عملیات " ، " بهره گیری ازفن آوری جدید " ، " تعهدوالتزام به ارائه محصولات و خدمات كیفی " و " جلب رضایت مشتری وارباب رجوع " مطرح می شوند . در این میان مدیریت كیفیت جامع یكی از مفیدترین و مؤثرترین روشهای مورد استفاده در سیستمهای مدیریتی به شمار می آید كه به نحو شایسته ای مباحث كیفیت را دربر دارد .

مشكلات مدیریت كیفیت در صنایع عمرانی مانند كیفیت پایین اجراء ، عدم توجه به محیط كار و نیروی انسانی و هزینه های دوباره كاری باعث توجه به ایجاد سیستم مدیریت كیفیت در این صنایع شده است . صنایع عمرانی با توجه به اختصاص بخش عمده ای از بودجه كشورها به خود ، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشند و اعمال مدیریت كیفیت بر آنها به منظور توانمندسازی مستمر ، برآورده كردن نیازهای متقاضیان ، كاهش دوباره كاری ها ، افزایش مشاركت كاركنان و كارگروهی منجر به سودآوری قابل توجهی می گردد . در این مقاله ابتدا به معرفی مدیریت كیفیت جامع و موانع موجود در راه اعمال آن پرداخته شده است . سپس استراتژی ها و راهكارهای اجرایی استقرار سیستم مدیریت كیفیت جامع بیان گردیده و پس از آن با شبیه سازی صنایع عمرانی به یك فرآیند تولید كه محصول نهایی این فرآیند احداث یك طرح عمرانی است به پیاده كردن الگوی مدیریت كیفیت جامع و استاندارد كیفی ایزو در پروسه ساخت و ساز پرداخته شده است . در این راستا ، پارامترهای عمومی و اختصاصی لازم جهت پیاده سازی مدیریت كیفیت جامع در مراحل طراحی و اجراء بیان گردیده اند . درگام بعد و از طریق مطالعه میدانی وضعیت موجود مدیریت كیفیت درحدودچهل شركت ساختمانی مورد بررسی قرار گرفته و به قابلیت سیستم مدیریت كیفیت جامع در جهت بهبود كیفی طرحهای عمرانی پرداخته شده است . در پایان نیز راه كارها ، پیشنهادات و عناصر لازم به منظور پیاده سازی مدیریت كیفیت جامع در صنایع عمرانی كه منجر به بهره وری های مطلوبی در پروژه های عمرانی می گردد ، تشریح گردیده و پیشنهاداتی جهت تكمیل و ادامه مطالعات ارائه شده است.

تاریخ ارسال: 1391/6/29
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 8158
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو