en

کاربرد الگوریتم ژنتیک درموازنه زمان هزینه پروژه ها
 


خلاصه
الگوریتم های ژنتیک، روش هایی ابتکاری و تکنیک هایی برای بهینه سازی هستند که ریشه در تکامل طبیعی دارند. این الگوریتم هـا بـه طور وسیعی در تمام جنبه های زندگی بشر وارد شده اند و نتایج بسیار عالی آنها باعث شده است که روز بروز جنبه های بیـشتری از بکـارگیری این الگوریتم ها آشکار شود.

هدف ما در این تحقیق بکارگیری این الگوریتم، در موازنه زمان - هزینه پروژه های بزرگ ساخت و ساز می باشد. زمانی کـه تعـدادی از فعالیت های پروژه می توانند به شیوه های متفاوتی و طبیعتاً با زمان و هزینه متفاوتی انجام شوند که این موجب می شـود کـه پـروژه نیـز با هزینه ها و زمان های مختلفی قابل اجرا باشد. الگوریتمی که در این تحقیق ارائه شده است می تواند پروژه های بزرگ را در زمان نسبتاً کمـی موازنه کند. پارامترهای الگوریتم بسته به تعداد فعالیت های پروژه فرق می کنند و الگوریتم می تواند بصورت موازی، بسته به ورودی ها و تعداد فعالیت ها، مسیرهای مختلفی را طی می کنند. این پارامترها به گونه ای تنظیم شده اند که بتواند چندین نوع مساله را از لحاظ حجم فعالیت هـا پوشش دهد. الگوریتم با مثالهای مختلفی مورد تست قرار گرفته است، که در اخرین بخش، یک نمونه از تست های این الگوریتم و تجزیـه و تحلیل نتایج آن نشان داده شده است.

تاریخ ارسال: 1391/6/29
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 7040
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو