en

عنوان انگلیسی مقاله :
Using Competitive Advantage Theory to Analyze IT Sectors in Developing Countries: A Software Industry Case Analysis

عنوان فارسی ترجمه :
استفاده از تئوری مزیت رقابتی برای تحلیل بخش های فناوری اطلاعات (IT) در کشورهای در حال توسعه؛ تجزیه و تحلیل یک مورد صنعت نرم افزاری

تعداد صفحات فایل اصلی مقاله : 30 صفحه

چکیده ترجمه شده :
هدف این مقاله، راهنمایی کردن محققان و تحلیلگران درمورد این موضوع می باشد که کی، چرا، و چگونه تئوری مزیت رقابتی پورتر  را به تجزیه و تحلیل بخش های فناوریاطلاعات (IT)درکشورهایدرحالتوسعه ا عمال کنند. این تئوری تاکنون در چنان تجزیه و تحلیل هایی بصورت نسبتاً ناچیزی ا عمال شده است و هنوز هم این سؤال که کشورهای درحال توسعه چگونه می توانند مزیت رقابتی را در صنایع IT ایجاد کنند، برای سیاستگذاران، کارگشایان و عاملیت های بین المللی حل نشده است. درک رشد بخش IT بخاطر کمک بالقوۀ زیادش به توسعۀ اقتصادی، اهمیت زیادی دارد. این مقاله از میان 5 بخش IT–کالا، نرم افزار، زیرساخت، خدمات، و محتوا –به نرم افزار تمرکز می کند وبعد از فراهم کردن تفسیری کامل از تئوری مزیت رقابتی، این تئوری را به صنعت نرم افزار هندوستان، که از دیدگاه این مقاله مبنی بر متغیرهایی نظیر مهارت های پیشرفتۀ دائماً درحال رشد، رقابت داخلی، کارهای گروهی، و سیاست و دیدگاه دولت، دارای مزیت رقابتی می باشدا عمال می کند.
این مقاله جهت کمک به پژوهشگران، چالش های برآمده در تئوری پورترکه نسبتاً به آسانی می توانند حل شوند و همچنین بعضی از مشکلاتبا قابلیت مهار کمتر در حیطۀ خط مشی دولت، فرآیندهای بهبود امکانات/نوآوری، و پیوندهای داخلی/جهانی را شناسایی میکند. همۀ این موارد، مستلزم انجام اصلاحاتی مشخص در ایده های اصلی پورتر می باشند. با اینحال به نظر می رسد که تئوری پورتر، ابزاری ارزشمند برای پژوهش های انفورماتیک توسعه/ICT4D و قابل اجراء در گسترۀ متنوعی از بخش های IT– نه فقط نرم افزار- و پاسخ دادن به سؤالاتی نظیر این پرسش ها می باشد که آیا این بخشها رقابتی می باشند یا نه، چرا آنها رقابتی هستند یا نیستند، و چه کاری باید برای بهبود دادن یا ثابت نگهداشتن مزیت رقابتی انجام شود.

این مقاله بر کاربرد تئوری آقای مایکل پورتر دربارۀ مزیت رقابتی، مبنی بر "لوزی " عوامل تعیین کننده ، تمرکز دارد. با فهمیدن اینکه ایده های پورتر هنوز کاملاً به حیطه های تكنولوژيارتباطاتواطلاعات برای توسعه (ICT4D) ا عمال نشده اند، این مقاله راهنمای محققان در مورد کاربرد آنها می باشد.
تئوری پورتر می تواند در تجزیه و تحلیل کردن شماری از مسائل ICT4D کمک کند ولی بخش اول مقالهبر بخش های ITدر کشورهای درحال توسعه، بویژه به بررسی صنعت نرم افزار تمرکز می کند. این مقاله با شرح دادن تئوری پورتر در بخش دومش، به ا عمال کردن آن به یک بررسی موردی در بخش نرم افزار ادامه می دهد. این بررسی موردی مربوط به کشور هندوستان می باشد که یکی از مشهورترین کشورها است که صنعت نرم افزار آن در حال توسعه می باشد. بخش آخر این مقاله، بازتابی از این کاربرد تئوری پورتر است. این بخش، شماری از انتقادها و چالش ها را شناسایی می کند که اگر قرار باشد که این تئوری بطور مؤثری به تجزیه و تحلیل بخش های IT در کشورهای در حال توسعه ا عمال شود، مستلزم اصلاحاتی به تئوری می باشند.

تاریخ ارسال: 1391/9/29
تاریخ بروزرسانی: 1391/9/29
تعداد بازدید: 3237
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو