en

ارتباط رفتار شهروندی سازماندهی شده با هوش احساسی


 

رفتار شهروندی سازماندهی شده (OCB):
آپلباوم (2004) این موارد را عنوان می کند که رفتار شهروندی سازماندهی شده رفتار احتیاطی ای هستند که قسمتی از نیازهای کاری رسمی کارمندان نمی باشند، اما آنها مواردی هستند که ساختار موثر سازماندهی را ارتقاء می دهند. آلن ة بارنارد، راش و راسل (2000) رفتار شهذومدی سازماندهی شده را اینگونه معرفی می کنند که ویژگیهای ساختاری و همکاری شده ای را اخاطه می کنند و آنها مه در اختیار نسخه کار رسمی هستند و نه بوسیله سیستم پاداش سازماندهی شده رسمی جبران می شوند. بولینو و تربلی (2003) /ان را بعنوان توانایی سازمان برای انتخاب رفتار کارمندای که وظایف خودشان را انجام
می دهند، شناسایی می کنند. آنها این موارد را می یابند که رفتار سازمانی به طور کلی دارای دو ویژگی معمول هستند که عبارتند از: آنها به طور مستقیم قابل اجراء نیستند (یعنی آنها به طور تکنیکی نیازمند قسمتی از کار نیستند) و آنها نماینده مخصوص یا تلاش اضافی ای هستند که سازمانها از نیروی کار آنها به منظور موفق بودن آنها نیازمند می باشند.
بولینو، ترنلی و بلودگود (2002) رفتار شهروندی سازماندهی شده را بعنوان خواسته های کارمندان برای مقدم کردن نیازهای کاری رسمی آنها به منظور کمک به همدیگر، برای تابع بودن در علایق مخصوص خودسان برای کالاهای سازمانی و داشتن علایق مخصوص در فعالیت سازمانی و رفتار کلی تعریف می کنند. شهروند خوب  بعنوان آنچه بولینو و ترنلی (2003) عنوان کرده اند شامل تنوع کاربرد رفتارهایی مانند داشتن نیازهای اضافی، داشتن پیشرفت در حرفه شخصی، قوانین مداوم شرکت (وقتی که هیچ کسی جستجو نمی شود)، ارتقاء و حفظ سازمانی، نگهداری حات مثبت و ناسازگاری در کار می شوند.
2. هوش احساساتی (EI):
سالووی و مایر (1990) اولا مفهوم هوش احساسی را بعنوان نوعی از هوش اجتماعی و قابل مجزاء از هوش کلی معرفی می کنند. بر طبق آنها، هوش احساسی توانایی بررسی احساسات شخصی یا دیگران و برای تبعیض قائل شدن میان آنها و استفاده اطلاعات برای راهنمایی اعمال و افکار آنها می باشند. در موارد بعدی، آنها (سالووی و مایر، 1990) مدل خودشان را گسترش می دهند و هوش احساسی  را بعنوان توانایی موارد منحصر به فرد برای دریافت، ارزیابی و بیان احساسات تعریف می شوند؛ توانایی موفقیت و تولید احساسات در زمانی که آنها افکار را تسهیل می دهند. توانایی فهمیدن احساسات و دانش احساسات و توانایی تنظیم احساسات برای ارتقاء رشد عقلانی و احساسی تعریف می شوند. تحقیقات این موارد را نشان میدهند که هوش احساساتی اصل معمولی است که روشهای متفاوتی را برای توسع زندگی، کارها و مهارتهای اجتماعی تحت تاثیر قرار می دهند؛ خنثی سازی کاربردی؛ کنترل اخساسات آنها و رسیدن به افراد دیگر می باشد و آنها این موارد را می یابند که تفاوت های میان اشخاص با استعداد و مدیران با استعداد به موجب هوش احساسی اشخاص است.
سرانجام، هوش احساسی مواردی است که روش سروکار داشتن با یکدیگر و فهمیدن احساسات را نشان
می دهند. بنابراین، هوش احساسی برای رهبران تجاری به این خاطر اهمیت را بررسی میک نند که اگر آنها برای رفتار هیئت یا تیم غیر حساس هستند، می توانند خنثی سازی را خلق کنند و بنابراین خارج از افراد به بهترین حالت نمی رسند (آنوینوس، 2004). ترمز (2004) این موارد را بیان می کنند که هوش احساسی ترکیبی از هوش کلی است و برای هردوی زندگی شخصی و حرفه ای توزیع می شوند. IQ  سنتی توانایی یادگیری، فهمیدن و دلیل سازی است.آنها در حال حاضر برای توزیع 20 درصد از موفقیت شخصی در حالیکه به هر احساسی (EQ) وجود دارد، فکر می کنند و این توانایی  فهمیدن و در ارتباط قرار گرفتن با مردم و توزیع 80 در صدی آن است. eq برای رهبری موثر دارای انتقاد است، IQ به اجرای کاری وصل می شوند و اصل کلیدی در بکارگیری است. هرچند، EQ در توانایی مدیران و رهبران برای حفظ موقیعیت آنها و موفق بودن در نقشه های خودشان آشکار و واضح می باشند. حقیقت امراین است که بیشتر شرکتها برای هوش (IQ) بخاطر حالت آن (EQ) آنها را به اجاره در می آورند.
 
3. روش شناسی:
1-3 ابزار:

مقیاس 24 آیتمی بوسیله پودساکوف، مک کنزی، موزمان و فتر (1990) برای اندازه گیری پنچ بعد از رفتار شهروندی سازماندهی شده موارد فرعی بوسیله مدیران استفاده می کنند.
این مقیاس لیکرت 7 نقطه ای است که از 1 (مخالف) تا 7 (موافق) گسترده اند.
استفاده از نقیاس هوش احساسی ترکیبی 33 آیتمی بوسیله شوت (1998) توسعه پیدا کرده است و ناظران هوش احساساتی آنها از مقیاس نوع 5 نکته ای لیکرت که از 1 (مخالف) تا 5 (موافق) گسترده شده اند، استفاده می کنند.
2-3 نمونه:
اطلاعات از جفتهای 57 مدیر و موارد فرعی جمع آوری می شدند. پرسش دهنده ها، 114 نفر، شامل مجموعه معکوسی از صنایع هستند که در استانبول واقع هستند. جوابگو ها با سن متوسط 2/40 سال و تجربه کاری 2/15 سال از افراد مرد (75%) می باشند و موقعیت کنونی خودشان را برای 5/5 سال به طور متوسط نگهداشته اند. پرسشنامه ها در مجموعه  مزایی از شرکت کننده های کاملا با اعتماد توزیع شده اند. به طور شخصی یکی از نویسندگان پرسشنامه ها را در سازمانهای مختلفی توزیع کرده اند. او سعی در جمعه آوری اطلاعات بعنوان پاسخهای محتمل داشته است. آنهایی که توانایی دادن پاسخ را ندارند، از آنها درخواست ایمیل کردن مستقیم به آنها را می دهند. کل 100 مجموعه پاسخنامه توزیع شده بودند.
4. نتایج:
همه این مقیاسها برای اعتیاد زیاد داشتن یافته می شوند مه عبارتند از:83/0 (مقیاس رفتار شهروندی سازماندهی شده) و 86/0 (مقیاس هوس احساساتی) بعد از اینکه اعتبارها مورد تاکید قرار گرفته اند، ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازماندهی شده مقیاس کامل هوش احساسی محاسبه میشوند. هوش احساسی مدیران با وجدان؛ خاصیت مدنی و نوع دوستی نمایش داده شده در ارتباط قرار می گیرند. بنابراین فرضیه 1 این است که در ارتباط با روابط مثبت میان هوش احساسی است که حمایت نمی شوند.

ارتباط ها
برگشت طولی چندگانه ساده برای مطالعه فرضیه 2 در ارتباط با تاثیرات درک آنها در رفتار شهروندی سازماندهی شده آنها استفاده می شوند. چهار تا از پنج رفتار شهروندی سازماندهی شده بعنوان متغییرهای وابسته در متغیر ها برگشت پیدا می شوند. خاصیت مدنی در بررسی بعنوان اعتبار مقیاس رخ نمی دهند و خیلی پایین یافته می شوند. نتایج فرضیات را حمایت نمی کنند. آنالیز برگشتی  بیشتر در چهار رفتار شهروندی سازماندهی شده بعنوان متغیر وابسته و هوش احساسی رهبر بعنوان متغیر  مستقل برای دیدن این موارد که هوش احساسی  رهبر رفتار شهروندی سازماندهی شده را از پیروان به اجرا در می آیند. هوش احساسی رهبران وجدان و دفتار نوع دوستی توابع را پیش بینی می کنند. جدول 2 ضریب برگشت را جلوگیری می کنند.

برگشتی
نوع دوستی    تواضع    ورزش    وجدان    متغرهای وابسته
**(1.13)44.    (48.)22.    (23.)23.    *(55.)28.    هوش احساساتی
19.    05.    80.    83.    R2
6.42    1.28    2.35    2.43    F

مدلهای برگشت بعنوان موارد پیشنهاد شده بوسیله بارون ولتی (1986) برای آنالیز میانجی تست می کننند. بر طبق این موارد، ساختارهای متغیر بعنوان میانجی در زمانی  استفاده می شدند که  آنها موقعیتهای زیر را دنبال میک نند که عبارتند از: (a) متغیرها در سطوح متغیر نستقل برای متغیرهایی در میانجی توصیه شده محاسبه  می شوند (یعنی مسیرa)؛ (  b) متغیرهایی در محاسبه میانجی برای متغیرهایی در متغیر وابسته (یعنی مسیر b)؛ (c) و در زمانی که مسیر a و b کنترل می شوند، روابط مهم میان متغیر های مستقل و وابسته اهمیت طولانی را ندارند. آنها روشهای داده شده بوسیله جود و کنی (1981) را برای تست کردن میانجیها پیشنهاد می کنند. بر طبق روشهای پیشنهاد شده، یک مورد باید معادلات برگشت زیر را تخمین شوند که عبارتند از: (a) برگشت میانجی در نتغیر مستقل، (b) برگشت متغیر وابسته در متغیر مستقل، و (c) برگشت متغیر وابسته در هر دوی متغیر مستقل و میانجی . این دو معادلات برگشتی برای تست کردن نقش فرض قرار گرفته هوش احساسی رهبران بعنوان میانجی میان رفتارهای شهروندی سازماندهی شده در هر دوی هوش احساسی (01/0 = و 50/0 =) برگشت داده می شوند. جدول 3 ضریب برگشت را نشان می دهند. اگر چه در سومین معادله میانجی هوش احساسی در رفتار سازمادهی شده شهروندی متغیر وابسته تاثیر می گذارند، در اولین دو معادله هیچ تاثیری را در میانجی یا رفتار  شهروندی سازماندهی  شده متغیر وابسته نمی کنند. بنابراین، فرضیه 3 مورد حمایت قرار نمی گیرند.
برگشت برای آنالیز و ساملت
OCB

5. بحث و بررسی:
در رفتارهای شهروندی سازماندهی شده پیروان بوسیله هوش احساسی رهبران داده می شوند و آنها وجدان و نوعدوست می باشند. از آنجایی که هوش احساسی رهبران رفتارهای شهروندی سازماندهی شده پیروان را تحت تاثیر قرار می دهند، نتایج این موارد را نشان می دهند که هوش احساسی ترکیب مهمی برای رهبری موثر می باشند. هوش احساسی مدیران دارای ارتباط مثبتی با وجدان توابع می باشند. در زمانی که آنها احساس انگیزش و شناسایی کنند و ممکن است بوسیله وجدان آنها جبران شوند. بعلاوه، هوش احساسی مدیران برای داشتن ارتباط مثبت با نوعدوستی توابع آنها یافته می شوند. از آنجایی که افراد مافوق در خلق کار خانواده در اعتقاد هستند، این بصیرت را نگهداری می کنند که همه را سودمند می سازند و پیروان آنها برای بدست آوردن اهداف سازماندهی شده بعنوان تیم انگیزه می دهند، بنابراین به یکدیگر در اجراء کمک می کنند.
بنابراین، هوس احساسی رهبران نقش مهمی را درتعیین دو رفتار شهروندی سازماندهی شده مخصوص پیروان بازی می کنند. اینها هم به خاطر هوش رهبران است که قادر به بررسی رفتار سنجی آنها و فهمیدن پیروان آنها می باشند، بنابراین نقش اضافی رفتار اعضاء سازمانها را ارتقاء می دهند. تنها در زمانی مه آنها این موارد را احساس می کنند که رهبران نیازهای آنها را می فهمند، خواستار دادن بهترین حالت به سازمانها می شوند. بوسیله فعهمیدن توابع آنها، رهبران می توانند آنها را در نمایش رفتار شهروندی سازماندهی شده انگیزه دهند. رفتار شهروندی سازماندهی شده پیروان همواره اگر در رفتارهای سازمانی تاثیر بگذارند بخوبی مستقر می شوند اپیکولو و کواکیت، 2006)، هردوی ارتباط مستقیم (پودساکوف، مک کنزی، پاین و باچاچ، 2000) و غیر مستقیم (پیلایی، کریشیم و ویلیامز، 1999؛ پودساکوف، مک کنزی، مورمن و فنر، 1990) میان رفتارهای شهروندی سازماندهی شده یافته می شوند. بیشتر این تحقیقات در متون متفاوتی در مطالعه نمایش داده شده به اجرا در می آورند. این مطالعه به نظر برای نشان دادن این موارد می رسد که ما نیازمند استقرار ارتباط میان رفتار شهروندی سازماندهی شده در عنوان هم بافت هستیم.

تاریخ ارسال: 1391/10/4
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/13
تعداد بازدید: 5416
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو