قانون های ذهنی فروش           تمام زندگی شما به ثمره و نوع زندگی شما بستگی دارد.هر اتفاقی که برای شما می افتد به واسطه نوع استفاده شما از ذهنتان می باشد .اگر کیفیت فکر خود را تغییر دهید قادر خواهید بود که کیفیت زندگی خود را نیز تغییر دهید.
1-    قانون آهنین  (علت و معلول)
اگر شما کارهایی که آدمهای موفق انجام می دهند انجام دهید ،اثراتی که این آدمهای موفق در زندگی خود دارند ،بدست می آورید .
2-    قانون جبران
 در دراز مدت برای بیش از آنچه گذاشته اید نمی توانید پرداخت کنید.
حقوق امروز شما به دلیل زحمتی است که در گذشته انجام داده اید. اگر می خواهید حقوق خود را افزایش دهید بایستی میزان دخالت خود را افزایش دهید.
3-    قانون کنترل
شما همان قدر راجع به زندگی خود احساس خوبی می کنید که احساس می کنید کنترل زندگی خود را از دست داده اید (تئوری جایگاه کنترل) . این احساس که بدانید در سرنوشت زندگی خود نقش اصلی و کلیدی دارید.
اگر بتوانید علت های اثراتی که مایل هستید داشته باشید به کنترل کامل در اورید ،آنگاه قادر خواهید بود کنترل زندگی خود را بدست آورید (با قانون علت و معلول)
 

تاریخ ارسال: 1392/1/24
تاریخ بروزرسانی: 1392/1/24
تعداد بازدید: 7042
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو