en
پرهیز از سه گروه مردم

پرهیز از سه گروه مردم
 

 

«خائن، ظالم و سخن چین»

روباهی را دیدندش گریزان و بی خویشتن افتان و خیزان، کسی گفتش چه آفت است که موجبمخافتست. گفتا: شنیده ام که شتر را به سخره می گیرند، گفت: ای سفیه، شتر را با توچه مناسبت است و تو را بدو چه مشابهت؟ گفت: خاموش که اگر حسودان به غرض گویند شتراست و گرفتار آیم، کرا غم تخلیص من دارد تا تفتیش حال من کند؟ و تا تریاق از عراقآورده شود مار گزیده مرده بود.

پیوسته مراقب خود باش. و شماآقای مدیر: دقت کن چه کسی ، چه خبری را برایت می آورد و در تصمیم گیری نهایت دقت رابه عمل آور.

گرچه تو را فضل است و دیانت و تقوا و امانت، امامتعنّتان در کمین اند و مدعیان گوشه نشین. اگر آنچه حسن سیرت توست بخلاف آن تقریرکنند در معرض خطاب پادشاه افتی در آن حالت کرا مجال مقالت باشد؟

دوست مشمار آن کـه در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی                    دوست آن دانم که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی
 

جناب آقای مدیر: فراموش نکن این سخن امام پنجم را که فرمود:

از سه گروه از مردمان بپرهیز: خائن،ظالم و سخن چین – چه آنکس که به دیگری خیانت کرده و یا به نفع تو ظلم روا میدارد وبا سخن چینی از دیگران قصد نزدیکی به تو را دارد، خیلی زود نیز سخن تو را به نزددیگران برده و به تو نیز ظلم و خیانت روا می دارد.

نه بینی که پیش خداوند جاه ستایش کنان دست بر نهند                                              اگر روزگارش در آرد زپای همه عالمش پایبر سر نهند
 

القصه دوست عزیز:

ندانستی که بینی بند بر پای چودر گوشت نیامد پند مردم                                   دگر ره چون نداری طاقت نیش مکن انگشت در سوراخ کژدم

تاریخ ارسال: 1390/7/25
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 4065
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو