en
پرهیز از سه گروه مردم

روباه
 
 Fox
 
 
**پرهیز از سه گروه مردم؛خائن،ظالم و سخن چین**
 
 
 
روباهی را دیدندش گریزان و بی خویشتن افتان و خیزان، کسی گفتش چه آفت است که موجبمخافتست. گفتا: شنیده ام که شتر را به سخره می گیرند، گفت: ای سفیه، شتر را با توچه مناسبت است و تو را بدو چه مشابهت؟ گفت: خاموش که اگر حسودان به غرض گویند شتراست و گرفتار آیم، کرا غم تخلیص من دارد تا تفتیش حال من کند؟ و تا تریاق از عراقآورده شود مار گزیده مرده بود.

پیوسته مراقب خود باش. و شماآقای مدیر: دقت کن چه کسی ، چه خبری را برایت می آورد و در تصمیم گیری نهایت دقت رابه عمل آور.
گرچه تو را فضل است و دیانت و تقوا و امانت، امامتعنّتان در کمین اند و مدعیان گوشه نشین. اگر آنچه حسن سیرت توست بخلاف آن تقریرکنند در معرض خطاب پادشاه افتی در آن حالت کرا مجال مقالت باشد؟

دوستمشمـــار آنکـه در نعمت زنــــد لاف یاری و بـرادر خوانـــدگـی

دوست آن دانمکه گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگیجناب آقای مدیر: فراموشنکن این سخن امام پنجم را که فرمود:

از سه گروه از مردمان بپرهیز: خائن،ظالم و سخن چین – چه آنکس که به دیگری خیانت کرده و یا به نفع تو ظلم روا میدارد وبا سخن چینی از دیگران قصد نزدیکی به تو را دارد، خیلی زود نیز سخن تو را به نزددیگران برده و به تو نیز ظلم و خیانت روا می دارد.

نه بینی که پیش خداوندجاه ستایش کنان دست بر بر نهند

اگــــــر روزگارش در آرد زپای همه عالمش پایبر سر نهندالقصه دوست عزیز:


ندانستی که بینی بند بر پای چودر گوشت نیامد پند مردم

دگر ره چون نداری طاقت نیش مکن انگشت در سوراخ کژدم

اثیر

تاریخ ارسال: 1390/7/25
تاریخ بروزرسانی: 1396/12/19
تعداد بازدید: 3293
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو