en
چقدر به تاثیر دعایمان ایمان داریم

چقدر به تاثیر دعایمان ایمان داریم
 

 

سرمایه داری در نزدیکی مسجد قلعه فتحالله کابل رستورانی ساخت که در آن موسیقی و رقص بود و برای مشتریان مشروب هم سرومی شد .ملای مسجد هر روز در پایان موعظه دعا میکرد تا خدا صاحب رستوران را به قهر و غضب خود گرفتار کند و بلای آسمانی بر اینرستوران نازل! یک ماه از فعالیت رستوران نگذشته بود کهرعد و برق و توفان شدید شد و رستوران به خاکستر تبدیل گردید.ملا روز بعد با غرور و افتخار نخست حمدخدا را بجا آورد و بعد خراب شدن آن خانه فساد را به مردم تبریک گفت و اضافه کرد:اگر مومن از ته دل از خداوند چیزی بخواهد، از درگاه خدا ناامید نمی شود.

اما خوشحالی مومنان و ملای مسجد دیری نپایید.

صاحب رستوران به محکمه شکایت برد و ازملای مسجد خسارت خواست!ملا و مومنان چنین ادعایی را نپذیرفتند!قاضی دو طرف را به محکمه خواست و بعد ازاین که سخنان دو جانب دعوا را شنید، گلویی صاف کرد و گفت: نمی دانم چه بگویم سخنهر دو را شنیدم :؟!یک سو ملا و مومنانی هستند که به تاثیردعا و ثنا ایمان ندارند!وسوی دیگر مرد شراب فروشی که به تاثیردعا ایمان دارد!

 

"پائولو کوئیلو"

واقعا چقدر به تاثیر دعاهایمان ایمان داریم!

تاریخ ارسال: 1390/8/22
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 3705
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو