en
داستان موسسه خیریه و نرم افزار CRM

موسسه خیریه ............................

موسسه خیریه دارای بخش های متفاوتی بود: بخش فرهنگی، مددکاری و مشارکتی مردمی و بازارچه ها که هر کدام املای شان به صورت جداگانه روی کاغذ یا در فایل excel ذخیره می شد. به علت از هم گسیختگی اطلاعات، نمی توانستند یک موضوع را در مورد یک شخص یا شرکت پیگیری کنند با استفاده از ثبت اطلاعات در قسمت های مختلف برنامه CRMو راهیابی سیستماتیک فرم ها به یکدیگر و یکپارچه سازی اطلاعات مشکلاتشان رفع شد و به راحتی می توانستند حتی انبار خیریه را هم در سیستم داشته باشند و در نهایت توانستند تمام نظرسنجی ها را در CRM ثبت کنند و گزارش گیری ها را داشته باشد. هر کارشناس در هر بخشی که فعالیت می کرد می توانست عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهد و همچنین مدیر می تواند تمام بخش ها را کنترل کند که این از نیازهای این مجموعه محترم بود که با فیلترها در فرم ارتباطات وگزارش گیری های متنوع CRMرفع گردید.

تاریخ ارسال: 1391/4/12
تعداد بازدید: 5864
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو