تعریف پروژه ها
فیلد های زیر برای ثبت هر پروژه قابل تعریف هستند:

1.کد پروژه
2.عنوان پروژه
3.وضعیت پروژه (شروع نشده، در حال انجام، تمام شده و ....) (قابل تعریف توسط کاربر)
4.نوع پروژه (ساختمانی، راه سازی ، سد سازی و...) (قابل تعریف توسط کاربر)
5.نوع ساختمان (قابل تعریف توسط کاربر)
6.نوع سقف(قابل تعریف توسط کاربر)
7.مکان انجام پروژه (کشور، استان، شهر، منطقه)
8.فیلدهای ارتباطی پروژه (با قابلیت تعریف به هر تعداد نامحدود ) شامل :تلفن    فکس و ...
9. اهداف پروژه
10.                    ، میزان اعتبار
11.                    ، حجم بتون ریزی
12.                    درصد پیشرفت (نمایش به شکل نموداری )
13.                    رتبه بندی دستی
14.                    نحوه آشنایی
15.                    گروه بندی
16.                    تاریخ شروع
17.                    تاریخ پایان پروژه
18.                    تاریخ تحویل
19.                    تعداد فاز پروژه
20.                    تعداد واحد های پروژه
21.                    توضیحات پروژه
22.                    نوع خدمات و محصولات مورد نیاز پروژه
23.                     خدمات و محصولات قابل پیشنهاد به پروژه
24.                    تعریف کارشناس ویژه پروژه
25.                    تعریف ریسکهای پروژه
26.                    قابلیت ضمیمه فایل به پروژه
تاریخ ارسال: 1390/10/8
تعداد بازدید: 1196

درخواست دمو

درخواست دمو