ارسال پیام کوتاه

 

1. ارسال پیام کوتاه به یک مشتری یا گروهی از مشتریانارسال پیام کوتاه

 

 

 

2. ارسال پیام هوشمند بر اساس تاریخ تولد هر مشتریارسال پیام کوتاه

 

 

 

3. ارسال پیام کوتاه هوشمند بر اساس تاریخ ازدواج هر مشتریارسال پیام کوتاه

 

 

 

4. ارسال پیام کوتاه هوشمند بر اساس تشکر از خرید هر مشتریارسال پیام کوتاه

 

 

 

5. ارسال پیام کوتاه هوشمند بر اساس مبلغ بدهی با توجه به حداکثر اعتبار ارسال پیام کوتاه

 

 

 

6. ارسال پیام کوتاه تشکر از تماس مشتریارسال پیام کوتاه

 

 

 

7. ارسال پیام کوتاه اتوماتیک بر مبنای اطلاعات خاص مشتریارسال پیام کوتاه

 

 

 

8. ارسال پیام کوتاه هوشمند بر اساس تاریخ های موثرارسال پیام کوتاه

تعداد بازدید 556

درخواست دمو

درخواست دمو