مدیریت جلسات و قرار ملاقات هاجلسات

 

1. تعریف جلسه

2. تعریف تاریخ جلسه

3. تعریف شرکت کنندگان جلسه

4. ارسال پیام کوتاه یادآوری

5. ثبت موضوع جلسه

6. ثبت نتیجه جلسه

تعداد بازدید 470

درخواست دمو

درخواست دمو