مدیریت جلسات و قرار ملاقات ها

 

1. تعریف جلسه

2. تعریف تاریخ جلسه

3. تعریف شرکت کنندگان جلسه

4. ارسال پیام کوتاه یادآوری

5. ثبت موضوع جلسه

6. ثبت نتیجه جلسه

تعداد بازدید 640

ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو