en

اشتراک گذاری:

مدیریت پروژه

1. تعریف پروژه ها

2. تعریف نقش ها در پروژه از قبیل کارفرما، پیمانکار، سهامدار و...

3. ثبت ارتباطات برای هر نقش به صورت جداگانه

4. ثبت وظیفه در قبال هر نقش به صورت جداگانه

5. ثبت پیش فاکتور و فاکتوردر قبال هر نقش به صورت جداگانه

6. انتخاب وضعیت پروژه و ثبت درصد پیشرفت پروژه از وضعیت انتخابی

7. گزارش گیری بر روی هر پروژه

8. تعریف محصولات مورد نیاز و یا محصولات پیشنهادی به هر پروژه

تعداد بازدید 1083

درخواست دمو

درخواست دمو