en

وظایف - معرفی وظایف

Loading the player...

 

وظایف - معرفی وظایف

وظایف، جهت برقراری ارتباطات بعدی و برای زمان مشخصی تعیین می­شود. تعریف و مدیریت وظایف، یکی از مهمترین نیازهای یک شرکت و یا سازمان می­باشد، اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮد، ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﮐﺎري، ﻗابلیت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ، ﺗﻌﺮﯾﻒ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻫﺮ وﻇﯿﻔﻪ و ﯾﺎ ارﺟﺎع آن برای شخص دیگر در شرکت و یا سازمان، همه از امکانات این قسمت می­باشد. وظایف در این برنامه به دو دسته وظایف کاربر جاری و وظایف ارجاعی تقسیم می­شود.


تعداد بازدید: 1282

درخواست دمو

درخواست دمو